Ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon – NKRF er hørt på mange punkter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift til den nye kommuneloven.

Forskriften, forskrift av 17. juni 2019 nr. 904 om kontrollutvalg og revisjon, er endret på noen punkter i forhold til høringsutkastet fra januar 2019. Departementet har tatt flere av NKRFs høringsinnspill til følge. Nedenfor gis en kort omtale av forskriften og noen sentrale endringer sammenlignet med høringsutkastet.

Les også: Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift - NKRFs høringsuttalelse (Kommunerevisoren)

Den nye forskriften er gitt med hjemmel i ny kommunelov §§ 23-2, 24-2 og 24-4. Den gir regler om kontrollutvalgets og -sekretariatets oppgaver mv. (kap. 1) og stiller krav ved egen revisjon, valg og bytte av revisor og uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll (kap. 2) samt krav til revisor og revisors medarbeider (kap. 3).

Forskriften gjelder fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023 (§ 22). Dagens forskrifter om hhv. kontrollutvalg og revisjon oppheves fra samme tidspunkt.

Det er ikke utarbeidet særskilte merknader til den nye forskriften, slik vi kjenner det til dagens forskrifter. Departementet har imidlertid varslet at det vil komme veiledning til forskriften til høsten.

Kapittel 1. Kontrollutvalgets og sekretariatets oppgaver mv.

Den viktigste endringen i dette kapittelet, i forhold til høringsutkastet, er at sekretariatets oppgaver er omtalt i en egen paragraf:

§ 7. Sekretariatets oppgaver

Sekretariatet skal forberede sakene for kontrollutvalget og skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet. Sekretariatet skal også påse at kontrollutvalgets vedtak blir iverksatt.

Det materielle innholdet er imidlertid ikke nytt. Sekretariatets påse-oppgaver er også regulert tilsvarende i kommuneloven § 23-7 andre ledd.

Når det gjelder benevnelsen av § 1 er NKRF hørt ved at begrensning av kontrollutvalgets myndighet er endret til rammer for kontrollutvalgets myndighet. § 3 er utvidet med et nytt andre ledd, som i tråd med NKRFs anmodning, gjentar lovens krav (§ 14-3) om kontrollutvalgets plikt til å uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak.

Kapittel 2. Krav ved egen revisjon, valg og bytte av revisor og uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

I høringsutkastet ble begrepet revisjon av årsregnskaper og årsberetninger benyttet i flere paragrafer. NKRF pekte på at det virker unaturlig å si at årsberetningene revideres. Dette er i all hovedsak tatt hensyn til og omskrevet i den endelige forskriften.

Kvalifikasjonskravet for oppdragsansvarlig regnskapsrevisor videreføres (§ 9) fra gjeldende revisjonsforskrift. Nytt i forhold til høringsutkastet er imidlertid at overgangsbestemmelsen fra 2004 også videreføres, slik at de som var oppdragsansvarlig revisor i en kommune eller fylkeskommune 1. juli 2004, kan fortsette som oppdragsansvarlig i den samme kommunen eller fylkeskommunen, selv om personen ikke oppfyller kvalifikasjonskravet. I og med at forskriften ikke stiller kvalifikasjonskrav til oppdragsansvarlige revisorer for forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll, gjelder dette unntaket kun for oppdragsansvarlige regnskapsrevisorer.

I bestemmelsen om regnskapsrevisors rett til å si fra et oppdrag (§ 12) er det tatt inn at både kontrollutvalget og den revisjonspliktige skal gis rimelig forhåndsvarsel før vedkommende sier fra seg oppdraget som revisor.

I bestemmelsen om uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll (§ 14) er det tatt inn en presisering, i forhold til høringsutkastet, om at uttalelsen i sin helhet skal fremgå av rapporten.

NKRF kommenterte i sin høringsuttalelse at forskriften i større grad burde omtale og regulere gjennomføringen av forvaltningsrevisjon. Departementet har ikke etterkommet ønske om å videreføres dagens kvalifikasjonskrav til oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller kravet om årlig forvaltningsrevisjon. Det er imidlertid tatt inn en egen paragraf (§ 15) om krav til etablering av revisjonskriterier for det enkelte revisjonsprosjektet, slik NKRF anmodet om.

Kapittel 3. Krav til revisor og revisors medarbeidere

I tilknytning til reguleringen av grensene for revisors tilknytning til den reviderte virksomheten (§ 17) har departementet tatt hensyn til NKRFs høringsuttalelse og utvidet listen over revisors nærstående.

I bestemmelsen om krav til egenvurdering av uavhengighet (§ 19) er også NKRF blitt hørt. Kravet om å gi slik skriftlig egenvurdering til kontrollutvalget videreføres for oppdragsansvarlig revisor og ikke for hele revisjonen, slik det var foreslått i høringsutkastet.

Les også: NKRF tilbyr tre dagskurs om den nye kommuneloven med tilhørende forskrifter i september

Lenke til den nye forskriften om kontrollutvalg og revisjon:

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2019-06-17-904