Fra venstre: Gjenvalgt styreleder Per Olav Nilsen, møtedirigent Per-Martin Svendsen og varadirigent Mona Moengen

NKRFs årsmøte 2019 - stor enighet inn i jubileumsåret

Per Olav Nilsen ble enstemmig gjenvalgt som styreleder for to nye år på NKRFs årsmøte 12. juni 2019 på Hamar. Og under årsmøtemiddagen ble det skrevet historie!

Totalt var 253 stemmer - fordelt på 98 personlige stemmer, 95 personlige fullmakter og 60 bedriftsstemmer - representert på årsmøtet 2019. Det ble som vanlig avholdt i forbindelse med NKRFs fagkonferanse. Det var om lag 130 deltakere til stede i løpet av det kombinerte arrangementet med årsmøte og fagkonferanse på Hamar 12. - 13. juni 2019.

I tillegg til de ordinære årsmøtesakene og valg, som er nærmere omtalt nedenfor, behandlet årsmøtet NKRFs strategi for 2019-2022 og forslag til endringer i normalvedtektene for lokalforeninger tilsluttet NKRF (saksliste). Alle innstillinger ble enstemmig vedtatt uten debatt.

Styreleder Per Olav Nilsen la på vegne av styret fram sak om NKRFs strategi for 2019-2022. Strategien er tuftet på at NKRF er en faglig interesseorganisasjon og et serviceorgan for alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet, dvs. revisjonsvirksomheter og kontrollutvalgssekretariater. Den er en videreføring av strategien fra 2018 – med ett tillegg: Årsmøtet 2019 blir startskuddet for en strategidebatt fram mot årsmøtet i jubileumsåret 2020, hvor årsmøtet først vil bli avholdt 26. oktober, dvs. dagen før NKRF runder 75 år.

Valg

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt uten motkandidater.

Styret har følgende sammensetning etter årsmøtet:

Leder: Per Olav Nilsen, Trondheim kommunerevisjon (gjenvalg - 2019-21)

Nestleder: Alexander Etsy Jensen, Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS, Temark (ikke på valg - 2018-20)

Styremedlemmer:

 • Torgun M. Bakken, Glåmdal sekretariat IKS (ikke på valg - 2018-20)
 • Tor Ole Holbek, Agder Kommunerevisjon IKS (ikke på valg - 2018-20)
 • Inger Anne Fredriksen, Buskerud Kommunerevisjon IKS (gjenvalg - 2019-21)

De respektive komiteene har følgende ledere etter valgene på årsmøtet:

 • Disiplinærkomiteen: Morten Alm Birkelid, Hedmark Revisjon IKS (ny - 2019-20)
 • Forvaltningsrevisjonskomiteen: Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge SA (ikke på valg - 2018-20)
 • Regnskapskomiteen: Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge SA (ikke på valg - 2018-20)
 • Kvalitetskontrollkomiteen: Kjell Ekman, Telemark kommunerevisjon IKS (ny - 2019-21)
 • Revisjonskomiteen: Unn Helen Aarvold, Oslo Kommune, Kommunerevisjonen (ikke på valg - 2018-20)
 • Kontrollutvalgskomiteen: Mona Moengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS, ROKUS (ikke på valg - 2018-20)
 • Selskapskontrollkomiteen: Tom Øyvind Heitmann, Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS, Kusek (ikke på valg - 2018-20)
 • Hederstegnkomiteen: Per-Martin Svendsen, Bærum kommune, Kommunerevisjonen (gjenvalg - 2019-21)
 • Valgkomiteen: Morten Alm Birkelid, Hedmark Revisjon IKS (gjenvalg - 2019-20

Hederstegn

Under årsmøtemiddagen på Hamarstua ble det skrevet historie. Cicel T. Aarrestad og Torgun M. Bakken ble tildelt forbundets hederstegn i gull med diplom, og som nr. 9 og 10 i den eksklusive "gullklubben". Dette er to sterke og engasjerte kvinner som i en årrekke og i mange ulike posisjoner og sammenhenger, har bidratt til beste for NKRF og medlemmene. Her finner du en kronologisk oversikt over innehavere av forbundets hederstegn.

Cicel T. Aarrestad (t.v.) og Torgun M. Bakken