Kommunal revisjon og kontroll tar større plass i samfunnet

LEDER | I denne utgaven kan vi lese om statsautorisert revisor Therese S. Bjørkeland. Hun har sin revisorpraksis fra Rogaland Revisjon IKS.

Den nye revisorloven med forskrift likestiller praksis fra privat revisjon og kommunal revisjon – og dermed kunne hun søke om å bli statsautorisert revisor. Hun er kanskje den første som har fått sin kommunale praksis fullt ut godkjent etter at ny revisorlov trådte i kraft ved årsskiftet!

Jeg vil gratulere henne og Rogaland Revisjon IKS!

Revisjonsdirektør Rune Haukaas beskriver hvorfor det er så viktig at kommunal revisjon er likestilt med revisjon etter revisorloven. Det har med omdømmet, tilliten og rekrutteringa til kommunal revisjon å gjøre. Det er bra for kommunal revisjon, men det er enda bedre for kommunene og fylkeskommunene.

Det har med omdømmet, tilliten og rekrutteringa til kommunal revisjon å gjøre. Det er bra for kommunal revisjon, men det er enda bedre for kommunene og fylkeskommunene.

Nå er det slik at all praksis fra kommunal revisjon teller når man søker om å få den godkjent. Jeg vil oppfordre våre medlemmer som tidligere har vært forhindret på grunn av manglende likestilling, om å søke om autorisasjon.

Den nye loven og forskriften tar opp i seg at kommunal revisjon er minst like variert som annen revisjon, at den representerer flere bransjer og krever kompetanse på lik linje med revisjon etter revisorloven. Det er det grunn til å feire – for kommunal revisjon har med dette fått den plass den fortjener i samfunnet!

Koronapandemien fortsetter. Heldigvis er smittetrenden synkende i landet, og heldigvis blir flere vaksinert. Det gir håp om lys i tunnelen. Men vi er ikke i mål. Det stilles fortsatt store krav til kommunene og fylkeskommunene. Man må hele tida være beredt på et smitteutbrudd – og man må takle andre konsekvenser av strenge og omfattende smitteverntiltak.

Denne pandemien har vist at kommunene er meget sentrale i smittevernarbeidet. Selv om det er nasjonale tiltak, må likevel kommunene gjøre egne vurderinger, spesielt der det er smitteoppblomstring. Vi har sett hvordan tiltak har blitt differensiert fra område til område, og vi har sett mange ordførere som har representert sin kommune i en vanskelig situasjon for innbyggerne. Vi har fått demonstrert at av alle forvaltningsnivå, er det kommunen som er innbyggerne nærmest, og som har stor innvirkning på deres daglige liv.

Nettopp derfor er den kommunale egenkontrollen så viktig! Fordi hvis den ikke fungerer, er det risiko for at innbyggerne ikke får de tjenester og den oppfølging de skal ha.

I den unntakstilstanden vi er i nå kunne vi kanskje sagt at kontroll får være kontroll. Nå må vi konsentrere oss om det viktigste. Og det er viktigst å få smitten ned slik at vi unngår flere dødsfall, sørge for at flest mulig blir vaksinert raskest mulig og sikre at helsevesenet kommer gjennom dette uten å knele.

Men også i slike situasjoner er kontroll viktig – ikke for å ta andre på feil, men for å oppdage feil raskest mulig slik at de kan bli rettet opp – og for at vi kan lære av feilene til en eventuell neste gang.

Men også i slike situasjoner er kontroll viktig – ikke for å ta andre på feil, men for å oppdage feil raskest mulig slik at de kan bli rettet opp – og for at vi kan lære av feilene til en eventuell neste gang. Og kanskje er begrepet «evaluering» bedre i dette tilfellet. Vi skal evaluere og lære.

Mange kontrollutvalg har snudd seg rundt og tatt grep. De har bestilt forvaltningsrevisjoner fra revisor nettopp med det mål for øyet: Hvordan har vi gjort det så langt, og kan vi lære av det? Men ikke bare det. Det har vært mye snakk om koronatiltakenes innvirkning på andre deler av folkehelsa, spesielt hos utsatte grupper, barn og unge med utfordringer, eldre på sykehjem, personer med spesielle omsorgs- og helsebehov osv. Hvordan har de hatt det denne tida – og hvordan har de det nå? Kunne vi gjort noe annerledes i vår kommune?

Det er sjelden svaret er absolutt nei på det siste spørsmålet. Man kunne som regel gjort noe annerledes.

Revisors rolle er ikke å ta noen for feil, men heller bidra til læring for framtida.

Revisors rolle er ikke å ta noen for feil, men heller bidra til læring for framtida. En slik felles forståelse er gull verdt!

Lenke til Kommunerevisoren nr. 3/2021:

https://www.nkrf.no/kommunerevisoren/2021/3

Denne artikkelen ble publisert i Kommunerevisoren nr. 3/2021