Et nytt år i en ny valgperiode

LEDER | Mye hardt arbeid og lite ros? Disse ordene er kanskje representative for mange lokalpolitikere når de skal oppsummere sin politiske gjerning, men er det hele sannheten?

Jeg tror ikke det. Det er nok mye hardt arbeid og lite ros, men det er også engasjement, og det er meningsfylt.

Nå, ved årets begynnelse, er det mange som nettopp har tatt fatt på sin gjerning som politikere. De er i startgropa, og skal lære, forstå, foreslå og stemme. Viktigst av alt er det nok å få gjennomslag for sine viktigste saker.

Men det er en større himmel over det hele. Den himmelen heter demokratiet. Det er viktig å sikre gode rammebetingelser for vårt demokratiske system. Det betyr gode beslutningsgrunnlag, åpenhet og gode kontrollmekanismer.

Det betyr gode beslutningsgrunnlag, åpenhet og gode kontrollmekanismer.

Her har kontrollutvalgene en viktig rolle. Gjennom sin løpende kontroll med kommunene, bidrar de til åpenhet og kunnskap, og har mulighet til å gå dypere inn saker som viser systemsvikt eller der det er behov for forbedringer. Ikke for å finne feil, men for å bidra til læring.

Hvordan løser man så oppgaven som kontrollutvalgsmedlem? Det kan være en vanskelig balansegang mellom tillit og kontroll – og mellom partipolitikk og kontroll.

Det kan være en vanskelig balansegang mellom tillit og kontroll – og mellom partipolitikk og kontroll.

31. januar - 1. februar går Kontrollutvalgskonferansen 2024 av stabelen på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Dette blir en arena for engasjement og kunnskapsdeling mellom flere hundre kontrollutvalgsmedlemmer, mange nye i rollen.

Vi kan love foredrag og samtaler om mange dagsaktuelle temaer – i tillegg blir det parallellseminarer om:

  • kontrollutvalgets formål, rolle og oppgaver
  • lederrollen i kontrollutvalget
  • hvordan forstå det kommunale regnskapet.

Besøk nkrf.no og meld deg på. Det er ennå ikke for sent. Velkommen skal du være!

Kontrollarbeid er ganske «in» for tida. Dessverre, kan man kanskje si – for det hadde vært best om årsakene til at det er slik ikke hadde vært til stede. Så kan man tilføye at når det først er slik, er det bra vi har mekanismer som fungerer.

Kontrollarbeid er ganske «in» for tida. Dessverre, kan man kanskje si – ...

Stortinget skal kontrollere regjeringa. Derfor fører Kontroll- og konstitusjonskomiteen kontroll med at regjeringa og forvaltninga gjennomfører de vedtak som fattes i Stortinget.

Et kommunalt kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret føre løpende kontroll med kommunen. Det er en viktig jobb – i demokratiets tjeneste.

Det er en viktig jobb – i demokratiets tjeneste.

Vi skriver 2024. I løpet av dette året skal det vedtas mange planer for forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. Kontrollutvalgene skal bestille mange slike undersøkelser – og kommunenes revisorer skal gjennomføre dem.

På vegne av våre medlemmer, kontrollutvalgssekretariat og revisjon, ønsker vi lykke til med et viktig arbeid.

Godt nytt år!

Lenke til kontroll & revisjon nr. 1/2024:

https://www.nkrf.no/kontroll-og-revisjon/2024/1

Denne artikkelen ble publisert i kontroll & revisjon nr. 1/2024