Høringssvar til forslag til ny arkivlov

NKRF støtter departementets syn om at virkeområdet for arkivloven ikke utvides slik at det overlapper med virkeområdet til forvaltningsloven.

NKRF viser til høringssvar av 2.12.2019 på NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø – ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver, der viktigheten av at det sikres dokumentasjon om samfunnet for å kunne bruke den til å forstå samtid og fortid og å bevare og videreutvikle Norge som en rettsstat og demokrati, ble påpekt.

NKRF opplever at dette er hensyntatt i forslaget til ny lov.

Når det gjelder lovens virkeområde, støtter NKRF departementets syn om at virkeområdet ikke utvides slik at det overlapper med virkeområdet til forvaltningsloven.

Les også: Forslag til ny arkivlov på høring

De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgenes arkiver, bør fortsatt ivaretas av sekretariatene for kontrollutvalgene, jf. brev av 21.5.2008 fra Kultur- og kirkedepartementet til NKRF. Dette for å sikre kontrollutvalgenes uavhengige stilling i kommunen.

NKRF ber departementet vurdere om dette bør tas inn i forskrift til loven.

Les hele NKRFs høringssvar av 14. januar 2022 til KLD:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring--forslag-til-ny-arkivlov/id2872622/?uid=1f131b60-42d6-45d2-817a-d13b6ece56a1