Foto: C M / Unsplash

Forslag til ny arkivlov på høring

Forslaget til ny lov skal erstatte gjeldende arkivlov fra 1992. Høringsnotatet bygger på utredningen til Arkivlovutvalget, NOU 2019:9 Frå kalveskinn til datasjø. Høringsfrist: 14. januar 2022.

Regjeringen foreslår regler om arkivering som er tilpasset digital saksbehandling. Det blir lovfestet overordnede arkivfaglige prinsipper som må følges uansett på hvilket format arkivene er skapt.

Når forvaltningen samarbeider i digitale system, kan de avtale seg imellom hvem som skal ha arkivansvar. For å legge til rette for innsyn blir plikten til å føre journal videreført. Offentlige organ skal ha en arkivplan som viser hva arkivene deres omfatter og hvordan de er organiserte.

Les også: NKRFs høringsuttalelse til NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø – ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Det blir også foreslått at Arkivverket, som er arkivmyndighet og statens arkivdepot, blir døpt om til Nasjonalarkivet.

Kilde: Kulturdepartementet

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring--forslag-til-ny-arkivlov/id2872622/