Undersøkelser av innkjøp er sentralt i egenkontrollen

NKRF mener | Selv om ingen har ansvar for å føre tilsyn med offentlige anskaffelser, blir dette undersøkt både av kontrollutvalgene og kommunerevisjonene.

I Kommunal Rapport fra torsdag 6. februar har konkurransedirektør Lars Sørgård et innlegg om offentlige anskaffelser. Han skriver at «ingen har i dag ansvar for å føre tilsyn med offentlige anskaffelser såframt det ikke kommer en klage».

I samme innlegg tar han til orde for et statlig tilsyn med offentlige anskaffelser.

Det er et poeng at ingen har ansvar for å føre tilsyn med offentlige anskaffelser, men det er også på sin plass å peke på at både kontrollutvalgene og kommunerevisjonene har undersøkelser om dette i regnskapsrevisjonen, den nye etterlevelseskontrollen og i forvaltningsrevisjonen.

I den nylig vedtatte kommuneloven, har kommunens revisor fått en ny oppgave, nemlig forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen.

Dette kan utmerket godt dreie seg om anskaffelser kommunen gjør. Norges Kommunerevisorforbund er i samarbeid med Revisorforeningen i ferd med å utarbeide en egen standard for denne nye oppgaven.

I tillegg vil jo regnskapsrevisjonen også kunne omfatte anskaffelser.

Dessuten kan kontrollutvalgene i kommunene og fylkeskommunene bestille forvaltningsrevisjoner som tar for seg kommunens/fylkeskommunens anskaffelser. Disse bestillingene er basert på risiko- og vesentlighetsanalyser. Ved å gå inn i forvaltningsrevisjonsregisteret, ser man ved å søke på «anskaffelser» at det i dag finnes veldig mange forvaltningsrevisjonsrapporter som på en eller annen måte omhandler dette temaet.

Det er derfor slik at selv om ingen formelt har ansvaret for tilsyn med offentlige anskaffelser, er dette sentralt i kommunenes egenkontroll, både gjennom kontrollutvalgenes bestillinger av forvaltningsrevisjoner og den ordinære regnskapsrevisjonen.

Vår oppfordring til kommunestyrer og kontrollutvalg er å fokusere på offentlige anskaffelser, og la dette være tema i risiko- og vesentlighetsvurderingen som gjøres i hver kommune. Dette vil på sikt bidra til en bedre etterlevelse av regelverket.

Vår oppfordring til kommunestyrer og kontrollutvalg er å fokusere på offentlige anskaffelser, og la dette være tema i risiko- og vesentlighetsvurderingen som gjøres i hver kommune. Dette vil på sikt bidra til en bedre etterlevelse av regelverket.

_____________________

Dette innlegget ble også publisert i Kommunal Rapport den 20. februar 2020 og på www.kommunal-rapport.no den 26. februar 2020.