Høringssvar til veileder og mal for kontroll­utvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning

NKRF mener FKTs definisjon av formålet med kontrollutvalgets uttalelse verken har forankring i kommuneloven eller lovforarbeidene. Det legges også opp til at kontrollutvalget tiltar seg en oppgave som et politisk organ neppe kan klare ut fra ressurser, kompetanse og de gjeldende tidsfrister.

NKRF har avgitt høringsuttalelse med vedlegg til FKTs forslag til veileder og mal for kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning.

NKRF er positiv til at det utarbeides en veileder og mal for kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen. En slik mal kan være til stor nytte for kontrollutvalget i deres arbeid med årsregnskap og årsberetning.

FKT har definert formålet med kontrollutvalgets uttalelse slik:

FKT definerer formålet med uttalelsen til å være at kommunestyret skal motta informasjon om at det er gjennomført uavhengig kontroll med at kravene til årsregnskap, årsberetning, økonomisk internkontroll og økonomiforvaltning samt KØB, er ivaretatt i tråd med lov, forskrift og egne bestemmelser, jf. kommuneloven §§ 14-1,14-2 og 14-7.

Dette er et godt formål, men NKRF ser ikke at dette har forankring i kommuneloven eller lovforarbeider.

Dette er et godt formål, men NKRF ser ikke at dette har forankring i kommuneloven eller lovforarbeider. Slik formålet er definert, legges det opp til et betydelig arbeid. Det legges også opp til at kontrollutvalget tiltar seg en oppgave som et politisk organ neppe kan klare ut fra ressurser, kompetanse og de gjeldende tidsfrister.

NKRF synes det er en relativt omfattende og detaljert veiledning og mal som foreslås. De ser ut til å legge en list for uttalelsene til årsregnskap og årsberetning som er mer omfattende og annerledes enn dagens uttalelser. For å få en bedre forankring og diskusjon rundt behov og mål med uttalelsen til kontrollutvalget antar vi det kunne vært lagt opp til en prosess med mer tid, og heller lagt opp til en mal for 2021.

Lenke til FKTs høringsdokumenter:

https://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalg/kontrollutvalgets-uttalelse-til-arsregnskap-og-arsberetning/