Et nytt år – nye muligheter

Vi starter det nye året med Kontrollutvalgskonferansen – med stor «K»! En valgperiode er inne i sitt siste år. Kontrollutvalgene besitter mer erfaring enn ved periodens begynnelse – og mer kompetanse! Da kan det også være enda mer spennende og givende å delta på en slik konferanse.

I år er det dagsaktuelle og konkrete tema som er på programmet. Vi kan nevne «Tolgasaken» og Boligbygg-saken, men også boka «Skattepengene som forsvant». Den er skrevet av journalist Henning Carr Ekroll. Han kommer på Kontrollutvalgskonferansen, og skal ha en samtale med NRK-journalist Vegard Venli om blant annet bruk av kommunale midler. Å ta opp slike tema er helt i tråd med vårt slagord «På vakt for fellesskapets verdier».

Og 2019 skal by på mer: Vi som jobber med kommunal revisjon og kontroll, er opptatt av forskriftene til den nye kommuneloven. Det vil være en viktig oppgave for NKRF at forskriftene bidrar til styrket kommunal egenkontroll, der kontrollutvalgene har en sentral rolle. På Kontrollutvalgskonferansen får vi høre mer om hva dette vil bety i praksis for landets kontrollutvalg.

Men på begynnelsen av et nytt år, kan det også være på sin plass å rette blikket bakover til året som har gått. Mange sitter kanskje igjen med opplevelsen av et år med mange skandaler, og store medieoverskrifter. Hvordan er egentlig samspillet mellom kommunal egenkontroll og medienes undersøkende journalistikk? Det skal politisk redaktør i Adresseavisen, Tone Sofie Aglen, snakke om. Vi håper på en spennende konferanse der erfarne kontrollutvalg kan dele på synspunkter og erfaringer. Velkommen!

Ny lov og nye forskrifter vil påvirke måten vi jobber på, og her skal NKRF være standardsettende. Derfor har NKRF satt i gang et viktig arbeid med utvikling av god kommunal revisjonsskikk. Dette skal gjøres i vår egen revisjonskomite, i samarbeid med DnR, som har tiltrådt vår revisjonskomite med to medlemmer. Vi ønsker komiteen lykke til med arbeidet.

Ny lov og nye forskrifter vil påvirke måten vi jobber på, og her skal NKRF være standardsettende.

God kommunal revisjonsskikk omfatter også forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Også her skal vi gå foran – og sette standarder for det arbeidet som skal gjøres. Det må blant annet gjøres gjennom justering av de veilederne som er gitt ut, og også ved at standard for forvaltningsrevisjon oppdateres i henhold til lov og forskrift.

NKRF fastsatte i høst en veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene. Denne må også utvikles i pakt med endring i lover og forskrifter. Vi står derfor foran et omfattende arbeid i 2019 på alle områder innen revisjon og kontroll i norske kommuner.

Det å være standardsettende innen kommunal revisjon og kontroll setter krav til oss som organisasjon: Vi må ha kompetanse og troverdighet som gjør at vi blir tatt på alvor og har innflytelse der vi ferdes. Derfor er jeg på NKRFs vegne veldig stolt da vår egen Knut Erik Lie nylig ble utnevnt til årets kommunaløkonom. Det er en heder til Knut Erik, og NKRF er veldig glad for at vi kan ha en slik dyktig fagperson i vår midte. Det gjør at vårt bidrag i det daglige arbeidet relatert til kommuneøkonomi holder høy faglig kvalitet – til beste for kommuner og NKRFs medlemmer.

I år er det kommunevalg. Kommunestyrer skal velges – og kontrollutvalg skal velges. Det er et spennende år for den kommunale egenkontrollen. Vi skal følge med og være til stede for våre oppdragsgivere, uansett hvem de er – på vakt for fellesskapets verdier.

Godt nytt år!

Denne artikkelen ble publisert i Kommunerevisoren nr. 1/2019