Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater ble lansert under Samlingen for kontrollutvalgssekretariater i Trondheim.

Den årlige samlingen for kontrollutvalgssekretariater arrangeres denne uka i Trondheim. Det er rekorddeltakelse med over 40 deltakere fra hele landet.

Den nye veilederen for kontrollutvalgssekretariat fastsatt av NKRFs styre 7. september 2018. Arbeidet med veilederen har pågått et års tid. Det har vært et stort engasjement blant forbundets medlemmer, ikke minst i forbindelse med høringsrunden.

Det var nestlederen i styret, Alexander Etsy Jensen, som presenterte den ferske veilederen på samlingen i Trondheim. Mandatet for arbeidet med veilederen har vært å gi anbefalinger om god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene og retningslinjer for samarbeid mellom kontrollutvalgssekretariat og revisjon, og hvordan et slikt samarbeid kan bidra til å styrke den kommunale egenkontrollen.

Veilederen tar utgangspunkt i bestiller-utførermodellen som ligger til grunn for den kommunale kontroll- og tilsynsordningen. Kontrollutvalgets sekretariat beskrives nærmere i veilederen med å dele arbeidsoppgavene i fem kategorier - administrasjon, saksbehandling, utredning, rådgivning og koordinering.

Veilederen avsluttes med noen overordnede anbefalinger for arbeids- og rolledelingen mellom sekretariat og revisjon. Det understrekes at uansett oppgave- og rollefordeling, er det meget viktig – og en forutsetning for vellykket resultat – at sekretariat og revisjon samarbeider og har god dialog i forbindelse med utførelsen av de enkelte oppgavene.