Ulik godkjenning av revisjonspraksis må opphøre

NKRF har sammen med KS Bedrift tilskrevet KMD om behovet for likestilling av privat og kommunal revisjonspraksis.


Revisorloven krever minst tre års variert praksis for å oppnå godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor. Dagens ordning godkjenner kun inntil to av disse årene fra kommunal eller fylkeskommunal revisjon.

NKRF og KS Bedrift mener at praksis fra kommunal regnskapsrevisjon må likestilles med praksis fra privat revisjon. Dagens forskjellsbehandling av revisjonspraksis, som i stor og økende grad er lik, både mht. innhold, kompleksitet og variasjon, lar seg vanskelig begrunne og må derfor opphøre. Dette krever at revisorloven endres.

I morgen (29. juni) legger revisor- og regnskapsførerlovutvalget fram sitt forslag til ny revisorlov (NOU 2017: 15 Revisorloven). Spørsmålet om praksisgodkjenning for revisorer har vært en del av utvalgets mandat. NKRFs representant i lovutvalget har ikke fått gjennomslag for at praksisgodkjenning skal vurderes ut fra praksisens innhold, og uavhengig av om den skjer i offentlig eller privat sektor. Vår representant fremmer derfor en dissens på dette punktet.

Likestilling av praksis er viktig av flere årsaker. For det første gjelder det kommunal revisjons mulighet til å rekruttere og å beholde ettertraktet kompetanse. Dessuten bidrar forskjellsbehandlingen til ulike vilkår i konkurransen om de kommunale revisjonsoppdragene.

NKRF og KS Bedrift peker på at Kommunal- og moderniseringsdepartementet som overordnet ansvarlig for kommunesektoren og forvalter av det sektorregelverket som kommunal revisjon er bundet av, bør ha en betydelig interesse i å arbeide videre med dette temaet opp mot høringen av ny revisorlov.


Relaterte dokumenter: