Høringssvar til lov om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven

NKRF opplever at våre tidligere innspill og forslag til departementet er tatt hensyn til i lovforslaget.

De midlertidige lovendringene skal avhjelpe enkelte negative konsekvenser av utbruddet av Covid-19.

Forslagene tar blant annet sikte på å

  • lempe på delegeringsadgangen til kommunestyret når det gjelder inngåelse av interkommunalt samarbeid
  • gi realistiske og forsvarlige frister for avleggelse og vedtak av enkelte dokumenter etter kommuneloven
  • åpne for fjernmøter for alle organer i et interkommunalt selskap
  • åpne for at medlem av kontrollutvalget kan være midlertidig ansatt i kommunen eller fylkeskommunen for å gjøre arbeid knyttet til utbruddet av Covid-19, og fremdeles være valgbar til kontrollutvalget

Forslaget vil gjennomgå en ordinær lovprosess i Stortinget, og faller dermed ikke under de fullmakter som er hjemlet i koronaloven. Dette medfører at loven neppe blir endelig fastsatt før over påske.

Les også: Høringsforslag til lov om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven

NKRF har i forbindelse med situasjonen etter utbruddet av Covid-19 henvendt seg til departementet vedrørende bestemmelser i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper.

NKRF opplever at våre innspill og forslag er tatt hensyn til i lovforslaget. En utvidelse av de aktuelle fristene i kommuneloven er viktig for å sikre en forsvarlig revisjon og behandling av de kommunale årsregnskapene og -beretningene.

Videre vil muligheten til å avholde fjernmøter i organene i interkommunale selskaper kunne bidra til at tjenesteyting og utførelsen av lovpålagte oppgaver i kommunene kan utføres på en forsvarlig måte.

NKRF er også tilfreds med at kontrollutvalgsmedlemmer som er midlertidig ansatt i kommunen i forbindelse med Covid-19, vil være valgbare til kontrollutvalget.

Les hele NKRFs høringsuttalelse av 30. mars 2020 til KMD:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--lov-om-midlertidige-unntak-fra-kommuneloven-lov-om-interkommunale-selskaper-og-partiloven/id2695370/?uid=afd37ace-d9b2-4e2f-9f3a-6fd31b62d4d1