Høringsforslag til lov om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven

KMD foreslår, i tråd med anmodninger fra bl.a. NKRF, lov om midlertidig unntak fra kommuneloven om diverse frister og valgbarhet til kontrollutvalget og fra IKS-loven om adgang til fjernmøter. Høringsfrist: 30. mars 2020 kl. 14.00.

Utbruddet av Covid-19 fører til en rekke utfordringer for kommuner og fylkeskommuner. Det vil kunne oppstå situasjoner hvor det verken er forsvarlig eller mulig for kommunene å oppfylle samtlige krav i kommuneloven.

For eksempel er det behov for utvidete frister for avgivelse og vedtakelse av enkelte dokumenter etter kommuneloven. Fristene bør utvides slik at det for kommunene er praktisk mulig å kunne oppfylle de utvidete fristene, og slik at kommunene har mulighet til å planlegge virksomheten et stykke fram i tid.

Departementet har fått skriftlige innspill til behov for midlertidige justeringer i lovene fra KS, KS Bedrift og NKRF.

Høringsforslaget til lov om midlertidige unntak fra kommuneloven mv.

§ 1 Formål
Loven gir unntak fra enkelte bestemmelser i kommuneloven, IKS-loven og partiloven for å legge til rette for hensiktsmessige og forutsigbare beslutningsprosesser som avhjelper konsekvensene av utbruddet av Covid-19.

§ 2 Vedtak om inngåelse av interkommunale samarbeid
Kommunestyrets myndighet til å treffe vedtak for å inngå interkommunale samarbeid kan uten hinder av bestemmelser i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper delegeres til formannskapet, fylkesutvalget, kommunerådet eller fylkesrådet. Dette gjelder vedtak om inngåelse av vertskommunesamarbeid etter kommuneloven kapittel 20, kommunalt oppgavefellesskap etter kapittel 19 og interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper.

§ 3 Valgbarhet til kontrollutvalget
Medlem av kontrollutvalget i en kommune eller fylkeskommune som er midlertidig ansatt i kommunen eller fylkeskommunen for å gjøre arbeid knyttet til utbruddet av Covid-19, skal uten hinder av kommuneloven § 23-1 tredje ledd bokstav f fremdeles være valgbar til kontrollutvalget.

§ 4 Utvidet adgang til skriftlig saksbehandling
Et organ kan behandle en sak ved skriftlig saksbehandling etter § 11-8 andre ledd så lenge ikke 1/3 av organets medlemmer motsetter seg at vedtaket treffes etter skriftlig saksbehandling.

§ 5 Adgang til fjernmøter i interkommunale selskaper
Representantskapet, styret og avviklingsstyret i interkommunale selskaper etter IKS-loven kan gjennomføre møter som fjernmøter. Kommuneloven § 11-7 og forskrifter gitt med hjemmel i § 11-7 fjerde ledd, gjelder tilsvarende så langt de passer.

§ 6 Frister for regnskapsrevisor og vedtak om årsregnskap og årsberetning
Regnskapsrevisor skal avgi revisjonsberetning til årsregnskapene og årsberetningene for 2019 senest 15. juni. Årsregnskapene og årsberetningene for 2019 skal vedtas senest 15. september.

Regnskapsrevisor skal avgi skriftlig uttalelse om resultatet av den forenklete etterlevelseskontrollen etter kommuneloven § 24-9 senest 15. september.

§ 7 Frist for årlig innberetning om inntekter og kostnader for politiske partier
Partier og partiledd som nevnt i partiloven § 1 tredje ledd annet punktum skal avgi årlige innberetninger om inntekter og kostnader i perioden 1. januar til 31. desember samt eiendeler og gjeld per 31. desember senest 15. september.

§ 8 Lovens ikrafttredelse og opphevelse
Loven trer i kraft straks.
Loven oppheves 15. september 2020.

____________________

Lenke til hele høringssaken fra KMD:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--lov-om-midlertidige-unntak-fra-kommuneloven-lov-om-interkommunale-selskaper-og-partiloven/id2695370/