Kontroll og revisjon – ikke hvilket som helst oppdrag

LEDER | Habilitet, tillit, ekstremvær, klimaendringer og menneskerettigheter var blant temaene på Kontrollutvalgskonferansen 2024.

Noe for enhver smak, kan man kanskje si, men dette er tema som er aktuelle for alle kommuner og fylkeskommuner – og dermed også for alle kontrollutvalg. Så må man vurdere i hver enkelt kommune hva som er viktigst akkurat der – og det kan være tema som ikke er nevnt ovenfor.

Poenget er at hele kommunens virksomhet er relevant for kontrollutvalget. Hva er vesentlig og hvor er risikoen høy for at det ikke er som det skal? Dette skal kontrollutvalgene – og kommunestyrene - over hele landet ta stilling til innen utgangen av dette året.

Poenget er at hele kommunens virksomhet er relevant for kontrollutvalget.

Det kan være vanskelige vurderinger å gjøre, men de er viktige for tilliten mellom innbyggerne og kommunen.

Og når man snakker om tillit, kan det være grunn til å dvele ved den tilliten kontrollutvalgenes medlemmer har fått fra de folkevalgte. De skal føre løpende kontroll med kommunen på vegne av kommunestyret. Det er ingen enkel oppgave.

De skal, på grunnlag av risiko- og vesentlighetsvurderinger, utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for de neste fire årene. Og disse planene skal danne grunnlaget for arbeidet til kommunens revisor i denne perioden.

Planer er én ting, men den løpende kontrollen kan ikke basere seg på planer vedtatt en gang for alle – for da er det ingen løpende kontroll.

Planer er én ting, men den løpende kontrollen kan ikke basere seg på planer vedtatt en gang for alle – for da er det ingen løpende kontroll.

Kontrollutvalget må følge med på hva som skjer i kommunen gjennom hele fireårsperioden – og gjøre løpende vurderinger av hvor kontrollbehovet er størst. Dermed blir kontrollutvalget et aktivt organ, som kommunestyret må bruke til beste for kommunen.

Kontrollutvalget bør også vurdere å ta egne initiativ til undersøkelser – så lenge vi ikke snakker om politiske omkamper eller politiske spørsmål som ligger til kommunestyret å behandle.

Så er jeg klar over at kontrollutvalgets budsjett gir rammene for kontrollutvalgets arbeid. Det varierer fra kommune til kommune hvor mye som bevilges til kontrollarbeidet, og kontrollutvalget må selvsagt forholde seg til det. Men det er lov å prøve seg, og jobbe for at budsjettet står i stil med oppgaven kontrollutvalget har.

NKRF vil alltid jobbe for at rammebetingelsene for kontrollarbeidet gir rom for reell kontroll. Og som jeg har sagt mange ganger før: Det er ikke først og fremst kontroll for å finne feil, men for å bidra til læring. Det er vårt utgangspunkt.

NKRF vil alltid jobbe for at rammebetingelsene for kontrollarbeidet gir rom for reell kontroll.

Nylig avholdt KS sitt landsting. Der ble det vedtatt uttalelser om blant annet totalberedskap, transport og samferdsel, naturmangfold og barn og unges plass i samfunnet. Dette er tema som er viktige for alle landets kommuner.

Da er de også viktige for NKRF – for vi skal spille på lag med kommunene. De forvalter store verdier på vegne av fellesskapet – og NKRF er på vakt for disse verdiene. Det går som er rød tråd gjennom vårt arbeid og ikke i minst det arbeidet som gjøres av våre medlemmer hver dag.

Våre medlemmer er kontrollutvalgssekretariat og revisjonsvirksomheter. De jobber for kontrollutvalgene hver dag. Vi jobber alle – på hver vår måte – for fellesskapets verdier.

Det er ikke hvilket som helst oppdrag – la oss fortsette med det.

Lenke til kontroll & revisjon nr. 2/2024:

https://www.nkrf.no/kontroll-og-revisjon/2024/2

Denne artikkelen ble publisert i kontroll & revisjon nr. 2/2024