Nye rammebetingelser og nye kontrollutvalg

I løpet av juni ble både budsjett- og regnskapsforskriften og kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Sommerferien er over for de fleste av oss, og hverdagen er i gang. Vi har en spennende høst foran oss.

Norges Kommunerevisorforbund opplever at våre synspunkter er blitt hørt og i all hovedsak tatt til følge i forskriftene. Vi vil her spesielt peke på at faget forvaltningsrevisjon har fått en sterkere stilling i den endelige kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften enn det hadde i høringsutkastet. Departementet har tatt inn kravet om at det skal etableres revisjonskriterier for det enkelte revisjonsprosjekt. Vårt ønske om å beholde kvalifikasjonskravet for oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor ble ikke tatt til følge, men vi opplever at både forarbeidene til loven og den praksis som er etablert i de fleste revisjonsenheter vil gi forvaltningsrevisjonsfaget en sterkere stilling framover. Nå er det opp til oss å utvikle faget slik at det fortsatt oppleves relevant og som et nyttig verktøy for både administrasjon og politikere i kommunene. Som et ledd i dette, starter vi nå i høst med å oppdatere våre veiledere for kontrollutvalg, sekretariat og revisjon. Kommune-Norge er i endring. Da må også vi endre oss – og det gjør vi. Til beste for kommunene og innbyggerne.

Vi vil her spesielt peke på at faget forvaltningsrevisjon har fått en sterkere stilling i den endelige kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften enn det hadde i høringsutkastet.

Kommuneloven og forskriftene er nye. Men det blir også kontrollutvalgene – i løpet av oktober. Det vil helt sikkert være kontinuitet i mange utvalg, men også mange nye medlemmer blir valgt. Og som vi alltid gjør når det er nye kontrollutvalg som tar fatt: Materiell til kontrollutvalgenes opplæring oppdateres i henhold til nye rammebetingelser og sendes ut. Målet er aktive kontrollutvalg med dyktige medlemmer som tar sin plass og blir hørt i kommunene. Det er det beste virkemiddelet for en god kommunal egenkontroll. Også her vil Norges Kommunerevisorforbund være på kontrollutvalgenes side – til beste for fellesskapets verdier.

Materiell til kontrollutvalgenes opplæring oppdateres i henhold til nye rammebetingelser og sendes ut.

At interessen for revisjon og kontroll i kommunene er til stede, fikk vi bevist under Arendalsuka, der Norges Kommunerevisorforbund var en aktiv deltager, sammen med våre lokale bedriftsmedlemmer Agder Kommunerevisjon IKS, Aust-Agder Revisjon IKS og Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. I tillegg til å møte folk som var interessert i kontroll i kommunen sin, ble det et flott møte med over 100 deltakere om rettssikkerhet, der Geir Lippestad, advokat, Aase Marthe J. Horrigmo, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Marit Gilleberg, kontrollutvalgsleder i Tolga, og Alf Erik Andersen, ordfører i Mandal, bidro med perspektiver fra sine ståsteder. I tillegg til interessante innledninger og diskusjon om temaet, bidro møtet også til økt kunnskap om kontrollutvalgenes, sekretariatenes og kommunerevisjonens rolle i kommune-Norge.

At interessen for revisjon og kontroll i kommunene er til stede, fikk vi bevist under Arendalsuka, der NKRF var en aktiv deltager, sammen med våre lokale bedriftsmedlemmer ...

NKRF var også til stede på andre arrangement, i regi av medlemmer og samarbeidspartnere. Vi vil fortsette vårt arbeid med å belyse kommunal egenkontroll fra ulike perspektiv – og vi kommer tilbake neste år!

Til slutt vil jeg tipse alle som opplever forvaltningsrevisjon som et nyttig verktøy for utvikling og forbedring av kommunale tjenester, om å bruke den nye søkemotoren på forvaltningsrevisjonsregisteret. Gå til www.forvaltningsrevisjon.no. Der kan du foreta tekstsøk blant over 3500 forvaltningsrevisjonsrapporter fra hele kommune-Norge. Søkemotoren er utviklet av Riksrevisjonen, og brukt på de kommunale forvaltningsrevisjonsrapportene blir dette en gullgruve i den kommunale egenkontrollen.

... brukt på de kommunale forvaltningsrevisjonsrapportene blir dette en gullgruve i den kommunale egenkontrollen.

Registeret oppdateres stadig med flere rapporter. Godt søk!

Denne artikkelen ble publisert i Kommunerevisoren nr. 5/2019