Tillit og samhandling – til beste for våre felles verdier

LEDER | Det første halvåret i 2024 er tilbakelagt. For NKRFs del ble det avsluttet med årsmøte og fagkonferanse i Kristiansand. Kunstig intelligens og bærekraft var tema som gikk igjen – som så mange andre steder.

Noen tenker på det som trusler: Vil kunstig intelligens ta jobbene våre? Klarer vi å gjennomføre det grønne skiftet før det er for sent?

Jeg ser at mange har begynt å ta i bruk kunstig intelligens i jobbene sine. Det gjelder også innen kontroll og revisjon.

Kunstig intelligens i forvaltningsrevisjon har vært tema for kurs i NKRF, og det vil også være tema på kurs framover. Mange av våre medlemsvirksomheter bruker dette i sin fagutvikling – ikke ved å overlate jobben og ansvaret til andre – men som et hjelpemiddel for å bli bedre i eget fag. Det kan dreie seg om språk, og det kan dreie seg om bruk av data fra ulike kilder for å se sammenhenger.

Kanskje kan man bruke kunstig intelligens som ledd i arbeidet med å identifisere misligheter og korrupsjon – ved at man kobler sammen datamengder fra flere kilder? Dette er tema som er på utprøving i revisjonsmiljøet i hele Norge.

Kan man lage saksframlegg ved hjelp av kunstig intelligens – eller få tak i nyttig informasjon i arbeidet med saksframstillinga til kontrollutvalgene? Hvorfor ikke prøve KontrollutvalgetGPT? Det er en egen chatbot som kan brukes av våre medlemmer for veiledning i temaer for kontrollutvalg. Ved at alle bidrar, bidrar vi også til at kunstig intelligens om kontroll og revisjon blir høyere.

Ved at alle bidrar, bidrar vi også til at kunstig intelligens om kontroll og revisjon blir høyere.

Men hele tida er det viktig å ha med seg at det er sekretariatet og revisjonen som er ansvarlige for det produktet som leveres.

Det grønne skiftet kan framstå som ullent for mange. Hva mener vi egentlig med det? Dette var tema på fagkonferansen i Kristiansand, der KS og Kristiansand kommune var bidragsytere.

En konklusjon var at behovet for samhandling kommuner imellom bare øker, men også at samhandling mellom kontroll og revisjon på den ene side og kommunene på den andre, må styrkes. Gjennom sine revisjoner får revisor fram mye kunnskap om hvordan bærekraftsstatusen er i norske kommuner.

Og mange av forvaltningsrevisjonene som gjennomføres berører de 17 bærekraftsmålene – flere enn vi kanskje er klar over?

De har bare ikke ordet bærekraft i tittelen eller i problemstillinga.

NKRF vil i tråd med delmålet i vår strategi bidra til at bærekraftsrapportering i offentlig sektor skal bli bedre.

NKRF vil i tråd med delmålet i vår strategi bidra til at bærekraftsrapportering i offentlig sektor skal bli bedre.

I så måte var Regjeringas forslag og Stortingets vedtak om bærekraftsrapportering gledelig. Stortinget vedtok at også store statsforetak skal omfattes av plikten til å utarbeide bærekraftsrapportering. Dette er et skritt i riktig retning, nemlig at bærekraftsrapportering også etter hvert må gjelde offentlig sektor, noe som er i tråd med NKRFs syn.

Dette er et skritt i riktig retning, nemlig at bærekraftsrapportering også etter hvert må gjelde offentlig sektor, noe som er i tråd med NKRFs syn.

Også i år skal NKRF være aktive under Arendalsuka. Vi skal sammen med Transparency International Norge arrangere et møte om tillit der vi tar utgangspunkt i DFØs innbyggerundersøkelse om tilliten til offentlig forvaltning. Der deltar blant andre DFØs direktør Hilde Singsaas.

Og så skal vi sammen med KS arrangere et møte om menneskerettigheter med både et internasjonalt og lokalt tilsnitt. Her kan du møte blant andre Thorbjørn Jagland, Adele Matheson Mestad i Norges institusjon for menneskerettigheter og Gunn Marit Helgesen, leder i KS.

Tillit er viktig også i kommunal kontroll og revisjon. Samhandling også. For å få god samhandling, er tillit nødvendig.

Selv om kontrollutvalgssekretariat og revisjon har ulike roller, slår det meg hvor mange tema som er relevant for dem begge. Jeg har sagt det før, og jeg gjentar det gjerne, den samhandling som er mellom kontrollutvalgssekretariat og revisjon er en forutsetning for at kontrollarbeidet i kommunene skal fungere best mulig – til beste for fellesskapets verdier.

Vårt mål er å bidra på en best mulig måte til den kommunale egenkontrollen – og det gjør vi gjennom tillit og samhandling.

Vi er avhengig av samhandling lokalt, men også på nasjonalt nivå. Her spiller NKRF en nøkkelrolle. Vårt mål er å bidra på en best mulig måte til den kommunale egenkontrollen – og det gjør vi gjennom tillit og samhandling.

Lenke til kontroll & revisjon nr. 4/2024:

https://www.nkrf.no/kontroll-og-revisjon/2024/4

Denne artikkelen ble publisert i kontroll & revisjon nr. 4/2024