75 år på vakt for fellesskapets verdier

Norges Kommunerevisorforbund fyller 75 år i år. Dette vil vi markere gjennom hele året – og høydepunktet blir vår jubileumskonferanse til høsten.

Det hele starter med årsmøte mandag 26. oktober. På selve bursdagen, tirsdag 27. oktober, starter jubileumskonferansen som går over to dager. Vi vil selvsagt sende ut mer informasjon når programmet er klart.

Et jubileum er anledningen til å se bakover: 75 år på vakt for fellesskapets verdier. Historien har en verdi i seg selv, men den har også en annen verdi: Vi kan lære av den – og på den måten være bedre rustet for framtida.

2020 blir også et viktig år av andre årsaker: 109 kommuner slår seg sammen slik at 43 nye kommuner ser dagens lys. Dermed har vi 356 kommuner fra og med 2020. Sju nye fylker etableres fra og med 2020, og dermed er det 11 fylkeskommuner.

Antall enheter reduseres, men ikke antall innbyggere. Kommunal revisjon og kontroll blir dermed like viktig, ja, enda viktigere, i 2020 enn før. Nye enheter kan medføre økt risiko, spesielt i begynnelsen når alt er nytt. Norges Kommunerevisorforbunds medlemmer skal være på vakt for fellesskapets verdier i de nye kommunene og fylkeskommunene også. Vi skal revidere og kontrollere, men skal også være samarbeidspartner for bedre styring og kontroll.

For å få dette til må vi ha bevisste og kompetente kontrollutvalg som er seg sin rolle som kommunestyrets/fylkestingets kontrollorgan bevisst. Men det er like viktig at kommunestyret/fylkestinget er seg bevisst at de har et eget kontrollorgan. Vår oppfordring er: Bruk det!

Men det er like viktig at kommunestyret/fylkestinget er seg bevisst at de har et eget kontrollorgan. Vår oppfordring er: Bruk det!

Vi ønsker å bidra til økt kompetanse og relevans hos kontrollutvalgene. Derfor møtes flere hundre kontrollutvalgsmedlemmer 29. og 30. januar på Gardermoen - på Kontrollutvalgskonferansen 2020! Vi skal få relevante foredrag som er midt i blinken for et kontrollutvalgs virksomhet – og vi skal ha egne kurs om kommuneregnskap og kontrollutvalgsrollen. Og vi skal ha et eget kurs for kontrollutvalgsledere. Målet med det hele er å styrke den kommunale egenkontrollen, og den folkevalgte kontrollen. Vi ønsker velkommen!

Når kommuner og fylkeskommuner slår seg sammen har det sine konsekvenser også for Norges Kommunerevisorforbunds medlemmer. Våre medlemmer slår seg sammen, for å være bedre tilpasset hverdagen og den nye kommunestrukturen. Enhetene blir færre, men større. Det viser en ting: Vi tar endringene i kommune-Norge på alvor – og vi påvirkes av dem. At vi utvikler oss i takt med samfunnsutviklingen er et sunnhetstegn. Kanskje det er en av grunnene til at vi har blitt 75 år? Vi skal bli eldre!

Mye spennende skal skje i 2020, også utenom jubileum og kommunesammenslåinger. Vi skal fortsette den faglige utviklinga til beste for kommunene og fylkeskommunene. Standard for forvaltningsrevisjon skal revideres og oppdateres i henhold til ny kommunelov og forskrifter. Det samme gjelder veiledere for kontrollutvalg, revisorer og kontrollutvalgssekretariat. Veileder for risiko- og vesentlighetsvurdering finner du på hjemmesida vår. Om ikke lenge følger de andre veilederne etter. Ta dem i bruk!

Vi vil benytte anledningen til å takke for året som gikk. Det var et spennende år, og det nye blir minst like spennende. Godt nytt år!

Lenke til Kommunerevisoren nr. 1/2020:

https://www.nkrf.no/kommunerevisoren/2020/1

Denne artikkelen ble publisert i Kommunerevisoren nr. 1/2020