Tolgasaken - Tilbakemelding om regelforståelse

NKRF har svart Fylkesmannen i Hordaland om regelforståelse mv. i kjølvannet av Tolgasaken.

Staten har besluttet å gjennomføre en helhetlig gjennomgang og vurdering av saksbehandlingen i den mye omtalte Tolgasaken.

Fylkesmannen i Hordaland skal, som settefylkesmann for Fylkesmannen i Hedmark, gjennomføre en lovlighetskontroll med bestemte vedtak Tolga kommune har fattet i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven. Videre skal de undersøke alle avgjørelser om årsbudsjett og årsregnskap siden 2013, samt andre avgjørelser knyttet til oppfølgingen av en forvaltningsrevisjonsrapport om vedtak innen pleie-, rehabilitering– og omsorgsområdet.

I denne sammenhengen vil Fylkesmannen i Hordaland, som del av det rettslige grunnlaget, bl.a. vurdere ulike sider av Helsedirektoratets retningslinjer som fremkommer i rundskriv IS-3/2018 om registrering av tall på personer med psykisk utviklingshemming i kommunene. Kontrollutvalget i Tolga har gitt uttrykk for at vilkårene for utbetaling av tilskudd er vanskelig å forstå. NKRF er på denne bakgrunn bedt om å komme med sine synspunkter på en del forhold.

NKRF er av den oppfatning at rundskrivet fra Helsedirektoratet i hovedsak er enkelt å forstå, men at det er noen utfordringer:

  • Rundskrivet er ikke entydig når det gjelder hvilke krav som stilles til en diagnose, hvem som kan stille diagnose og hvordan denne skal angis.
  • Det kan i noen tilfeller være vanskelig å vite om en diagnose er innenfor kriteriene, hvis det ikke benyttes diagnosekode.
  • Det kan være problemer med den skriftlige stadfestingen, hvor det mangler diagnosepapirer (gjelder spesielt eldre som ble diagnostisert for lang tid tilbake).

NKRF mener at forståelsen av revisors rolle og oppgaver i hovedsak er klar sett fra revisors ståsted. Rundskrivet fra Helsedirektoratet sier imidlertid ikke noe om hvilken form revisors kontroll skal ha, herunder hvilken revisjonsstandard som skal legges til grunn. Det sies heller ikke noe om hvilket kontrollomfang som forventes av revisor, herunder om kontrollen f.eks. kan baseres på stikkprøver eller avgrenses til kontroll av endringer fra året før.

Videre kan det nevnes at en ren underskrift fra revisors side på skjemaet er en utfordring for revisor da revisor avgir attestasjoner med ulike formål og sikkerhet. Revisors uttalelse og attestasjon må følge av dette. Da blir kun en underskrift ikke utfyllende nok.

NKRF har i et årlig informasjonsskriv fra forbundets revisjonskomite, lagt til grunn at revisor gjennomfører sin oppgave basert på standarden ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger. Denne standarden legges også til grunn bl.a. ved kontroll vedrørende ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Oppfatningen er at det er en felles forståelse blant NKRFs medlemmer at ISRS 4400 skal legges til grunn, og at mange av medlemmene legger informasjonsskrivet fra revisjonskomiteen til grunn for rapporteringen. En spørreundersøkelse blant medlemmene tyder heller ikke på at det er ulik oppfatning av revisors roller og oppgaver i ulike kommuner. Dette gjelder også utførelsen av arbeidet.

Kontrollopplegget er lagt opp slik at revisors uttalelse kun legges fram for kommunen, og ikke blir sendt til Helsedirektoratet sammen med kommunens rapportering. NKRF mener revisors rapport bør sendes Helsedirektoratet (via Altinn) sammen med kommunens eget rapporteringsskjema, og ikke kun til kommunen slik det er i dag. Kommunens revisor bør ikke skrive under på samme skjema som administrasjonssjefen i kommunen.

NKRF mener det bør være tydelige kriterier for hvem som kan stille diagnose, og hvordan den skal utformes. Det bør være tydeligere beskrivelse av diagnosen, da det i noen tilfeller kan være vanskelig å vite om diagnosen er psykisk utviklingshemming. Det kan være vanskelig for revisor å bekrefte diagnoser som er gamle og ikke forholder seg til definisjonene i rundskrivet. Kravet om at vedtak må foreligge pr. 1. januar kan reise tvil om det betyr at det må foreligge et nytt vedtak pr. 1. januar eller om det er nok at det foreligger et vedtak og at revisor får bekreftet at vedtaket fortsatt gjelder.

______

Relaterte dokumenter:

  1. Vedlegg: Informasjonsskriv nr. 3/2018 - Uttalelser og rapporter fra revisor, NKRFs revisjonskomite, 27. februar 2018
  2. Vedlegg: Eksempel på rapport om resultat av kontrollhandlinger vedrørende rapportering av antall personer med psykisk utviklingshemming i Abc kommune pr. 1.1.20x1