Foto: Martin Sanchez / Unsplash

Koronakommisjonens rapport – høringssvar

NKRF retter oppmerksomheten mot den kommunale egenkontrollen, og dens betydning for det helhetlige evalueringsarbeidet av lokale og sentrale myndigheters håndtering av koronapandemien.

NKRF har avgitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet om Koronakommisjonens rapport (NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien).

I høringssvaret viser NKRF til omtalen av andre offentlige utredninger og evalueringsprosjekter og deres betydning for avgrensninga av kommisjonens arbeid. I den forbindelse retter forbundet oppmerksomheten mot den kommunale egenkontrollen, og dens betydning for det helhetlige evalueringsarbeidet av lokale og sentrale myndigheters håndtering av koronapandemien.

Mange kommuner har gjennom sine kontrollutvalg bestilt forvaltningsrevisjoner og andre undersøkelser om håndtering, beredskap og konsekvenser av pandemien. NKRF anbefaler at det i det totale evalueringsarbeidet tas hensyn til evalueringer/revisjoner gjennomført i kommunesektoren, blant annet for å sikre en god samhandling mellom sentrale og lokale myndigheter for framtida.

Dette gjelder håndtering av pandemier, men også beredskapen for slike kriser. I tillegg vil slike lokale evalueringer/revisjoner gi nyttig informasjon om pandemiens og smitteverntiltakenes konsekvenser på andre områder i samfunnet, herunder konsekvenser for svake og sårbare grupper og deres rettssikkerhet. NKRF understreker viktigheten av god samhandling og involvering av lokale myndigheter i beredskapsarbeidet og i selve håndteringen av pandemien, og viser i den forbindelse til KS’ høringssvar.

Lenke til NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien — Rapport fra Koronakommisjonen og innkomne høringssvar:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-2021-6-myndighetenes-handtering-av-koronapandemien/id2846977/