Photo by Helloquence on Unsplash

NKRFs høringsuttalelse til KRS nr. 11

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Kommunal regnskapsstandard nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser.

KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser dekker et fagområde som er krevende, og det er derfor en klar fordel at det er et bedre skille mellom enklere og mer kompliserte forhold. Etter revisjonen framstår standarden nå ryddigere og enklere å orientere seg i.

Tilhørende veileder, eksempler og ordliste gir utfyllende beskrivelse av de problemstillinger som standarden regulerer. I noen grad benyttes en del begreper som med fordel kunne vært erstattet med mer «folkelige» begreper, da dette er et fagområde som for mange er fremmed og vanskelig i seg selv. Eksempel på dette er avledet finansielt instrument. Dette er faguttrykk som gjerne kunne vært nærmere forklart i ordlista.

Etter NKRFs oppfatning er revidert utgave av standarden en noe mer oppmyket utgave, blant annet ved at det åpnes for at et sikringsinstrument kan bestå av flere sikringsavtaler sett i sammenheng. Oppmykningen vurderes å være mer i samsvar med faktisk praksis. Samtidig vil vi peke på at dette kan medføre at det blir mer uoversiktlig hvilke avtaler som til enhver tid inngår i sikringsinstrumentet.

_________

Her kan du lese hele NKRFs høringsuttalelse til KRS nr. 11 (revidert) – HU Finansielle eiendeler og forpliktelser

og høringsdokumentene fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).