Høringssvar til FKT om Veileder – Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget

NKRF hilser en veileder om håndtering av henvendelser velkommen. Dette er et bra tiltak for å heve kvaliteten på sekretariatstjenestene.

Selv om dette kun er en veileder, vil det likevel være slik at enkelte forhold skal og må følges.

Lenke til: FKTs høringsforslag (FKT)

NKRF har også merket seg at veilederen først og fremst gir råd om hvordan henvendelser om konkrete og mulige kritikkverdige forhold kan håndteres. Dette kan medføre at det ikke gis råd for alle tilfeller av henvendelser.

I veilederen defineres det ikke hva som menes med henvendelser. Dette ville kanskje ha bidratt til økt forståelse for hva en henvendelse kan være og hvordan den skal håndteres. For eksempel tror NKRF det vil være forskjell på håndtering av samme type henvendelse fra en ordfører, sammenlignet med en hvilken som helst annen innbygger. Ikke bare fordi ordføreren er leder av kommunestyret, men også fordi ordføreren antagelig har mer kjennskap til om en sak er kritikkverdig.

Anbefaling 1 om journalføring er formulert som en anbefaling («bør»). NKRF mener at «skal» er det korrekte. Dette følger av lovverket.

Anbefaling 1 bør endres til:
Alle skriftlige henvendelser til kontrollutvalget skal journalføres.


Tilsvarende bør første setning i ingressen endres til:
Kontrollutvalget er et offentlig organ, og sekretariatet skal ivareta organets journalførings- og arkivplikt.

NKRF er usikre på om anbefaling 3 er korrekt. Hvis en person skriftlig henvender seg til kontrollutvalget, skal vedkommende få et skriftlig svar.

Så er det kanskje et spørsmål om alle muntlige henvendelser, skal få et skriftlig svar. Her kan det bli vanskeligere å komme med en generell anbefaling.

NKRF foreslår følgende formulering av anbefaling 3:
Skriftlige henvendelser til kontrollutvalget skal besvares skriftlig. Foreløpig svar må vurderes.

Utarbeidelse av retningslinjer kan være en god ide for behandling av henvendelser. Dette bør vurderes ut fra behov. I det minste bør det enkelte sekretariat vurdere hvordan henvendelser skal behandles. Fremgangsmåten som omtales i utkastet, virker hensiktsmessig.

Kontrollutvalget må være varsom med å gå videre med enkeltsaker. Dette gjelder ikke bare «personlige enkeltsaker». NKRF mener at «personlige» bør strykes i anbefaling 6.

Les hele NKRFs høringssvar av 6. mai 2022 til FKT:

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/Horingsuttalelser/220506_Horing_FKT_veileder_om_henvendelser_til_KU.pdf