www.nkrf.no » Nyheter » 2009 » Juni » Vedtak på NKRFs årsmøte i Arendal

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Vedtak på NKRFs årsmøte i Arendal

17.06.2009

NKRF avviklet årsmøte søndag 14. juni. Over 50 % av mulige stemmene var representert på årsmøtet – fordelt på 116 personlige stemmer, 189 personlige fullmakter og 74 bedriftsstemmer. Ca. 200 deltakere var til stede i løpet av det kombinerte arrangementet med årsmøte og fagkonferanse i Arendal 14. - 16. juni 2009.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker behandlet årsmøtet følgende saker:

 • Etablering av Nordisk forbund for revisjon av kommunal sektor
 • Selskapskontroll – organisatorisk plassering
 • Evaluering av kvalitetskontrollordningen
 • Kommunerevisoren – framtidig løsning
 • NKRFs strategiplan for 2009-2012
   

Etablering av Nordisk forbund for revisjon av kommunal sektor

Saken gjaldt etablering av Nordisk forbund for revisjon av kommunal sektor (The Nordic Federation of Local Government Auditors – NFLGA). Det nye forbundet skal være åpent for forbund/foreninger som organiserer revisorer i kommunal sektor i de nordiske land. Ved etableringen vil forbundet ha Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (SKYREV) og NKRF som medlemmer. Forbundets formål skal være å fremme revisjonen i kommunal sektor og bidra til utviklingen av demokratisk kontroll og tilsyn i de nordiske land. Nye medlemmer kan tas opp på forbundets årsmøte. Det nye forbundet skal ikke bygge opp en egen sterk økonomi, og aktiviteten skal avpasses slik at den ikke kommer i konflikt med medlemmenes egen aktivitet.

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget.


Selskapskontroll – organisatorisk plassering

Bakgrunnen for denne saken var en utredning vedtatt av fjorårets årsmøte med tilhørende høring om behovet for en ev. organisatorisk og faglig styrking av selskapskontroll i NKRF, herunder selskapskontrollens plassering i forhold til fagkomiteene og servicefunksjonens rådgivningsressurser. Styret foreslo at kontrollutvalgskomiteen endrer navn til selskapskontroll- og kontrollutvalgskomiteen. Og i tillegg oppnevnes en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å arbeide videre med styrkingen av selskapskontrollen.

Under debatten ble det fremmet to ulike tilleggsforslag om hhv. (i) å legge arbeidet med selskapskontroll til forvaltningsrevisjonskomiteen, samt å utvide komiteen med to medlemmer, og (ii) å opprette en dedikert komite for selskapskontroll. Begge forslagene ville kreve vedtektsendringer og trengte dermed 2/3-flertall for å bli vedtatt. Under avstemningene i saken oppnådd ingen av forslagene tilstrekkelig flertall, og styrets forslag ble vedtatt med stort flertall.


Evaluering av kvalitetskontrollordningen

Fjorårets årsmøte vedtok å gjennomføre en evaluering av kvalitetskontrollordningen. En arbeidsgruppe ble nedsatt og deres rapport har vært ute på høring. Styret foreslo at årsmøtet sluttet seg til arbeidsgruppens anbefalinger vedrørende:

 • Innhenting av informasjon
 • Rekruttering av kontrollører
 • Stedlig kontroll
 • Læring for de kontrollerte
 • Organisering av kvalitetskontrollkomiteen

I tillegg foreslo styret:

 • Krav om minst tre års relevant praksis for kvalitetskontrollørene i begge kategorier i tillegg til gjeldende formalkrav
 • Kontrollfrekvens med inntil 5 års mellomrom
 • Utrede konsekvensene av å igangsette en praksis hvor resultatene av utførte kontroller blir rapportert til andre, f.eks. angjeldende kontrollutvalg og/eller den kontrollerte virksomhetens styre

Et forslag om å endre graderingen i rapporteringen av resultatet etter utført kvalitetskontroll fra fem til tre kategorier fikk ikke tilstrekkelig oppslutning, og årsmøtet sluttet seg deretter enstemmig til styrets forslag.


Kommunerevisoren – framtidig løsning

Saken har sin bakgrunn i et innkommet forslag til årsmøtet, som styret sluttet seg til. Forslaget gjaldt å utrede ordningen med redaksjonskomité og utgivelse av Kommunerevisoren fram til årsmøtet i 2010.

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget.


NKRFs strategiplan 2009-2012

Styret la fram forslag til NKRFs strategiplan for 2009-2012. I forslaget videreføres NKRFs virkeområde og misjon samt visjon om at NKRF skal være den ledende organisasjonen for utvikling av revisjon av og tilsyn med kommunal sektor i Norge.

Strategiplanen er for øvrig inndelt i følgende mål:

 1. NKRF skal maksimere innflytelse knyttet til faglig utvikling og rammevilkår for revisjon av og tilsyn med kommunal sektor:
 • NKRF skal ha faglig og representativ tyngde
 • NKRF skal være en synlig og tydelig deltaker i den offentlige debatt i saker som er relevant for tilsyn og revisjon i kommunal sektor
 • NKRF skal bidra til å styrke legitimiteten for tilsyn og revisjon i kommunal sektor
 • NKRF skal bygge allianser/nettverk
 • NKRF skal ha aktiv myndighetskontakt/samfunnskontakt
 • NKRF skal bidra til aktivt lokalt engasjement
 1. NKRF skal være et godt serviceorgan for medlemmene:
 • NKRF skal gi faglig rådgivning og veiledning
 • NKRF skal bistå medlemmene i den faglige utviklingen
 • NKRF skal utgi verktøy og veiledninger som kan gjøre medlemmenes hverdag enklere og som kan bidra til å sikre kvalitet
 • NKRF skal ha en sunn økonomi

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget.


Regnskap

Årsmøtet fastsatte NKRFs årsregnskap for 2008.


Budsjett

I forbindelse med behandlingen av NKRFs budsjett for 2009 fastsatte årsmøtet følgende kontingenter gjeldende fra 1. januar 2010:

Personlig medlemskap (uendret i forhold til 2009):

 • Kr 600 pr. medlem og kr 0 for pensjonister pr. år, pluss
 • Pliktig medlemsabonnement på Kommunerevisoren på kr 300 for medlemmer og kr 150 for pensjonister pr. år.

Bedriftsmedlemskap (uendret i forhold til 2009):

 • Kr 5.000 pr. virksomhet pr. år, pluss 3,5 promille av virksomhetens omsetning relatert til revisjon og tilsyn etter kommuneloven.
 • Summen av den faste og variable delen skal ikke overstige kr 75.000 pr. år.

Videre fastsatte årsmøtet følgende kvalitetskontrollavgifter (uendret i forhold til 2008):

 • Kr 9 600 for bedriftsmedlemmer som er i kategori A (inntil 20 000 i medlemskontingent)
 • Kr 12 800 for bedriftsmedlemmer som er i kategori B (inntil 50 000 i medlemskontingent)
 • Kr 16 000 for bedriftsmedlemmer som er i kategori C (over 50 000 i medlemskontingent)

Det faste beløpet som skal betales av den kontrollerte revisjonsvirksomheten for hver utførte kontroll, ble fastsatt til kr 10 000 for 2009 (uendret i forhold til 2008).


Valg

Styret har følgende sammensetning etter årsmøtet:

Leder:
Per Olav Nilsen, Trondheim kommunerevisjon (gjenvalg - 2009-11)

Nestleder:
Reidar Enger, Oslo kommune, Kontrollutvalgets sekretariat (ikke på valg - 2008-10)

Styremedlemmer:
Halldis Moltu, Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (ikke på valg - 2008-10)
Tone Rangøy Holte, Østfold Kommunerevisjon IKS (ikke på valg - 2008-10)
Berit M. Dalvik, Telemark Kommunerevisjon IKS (ny - 2009-11)

NKRFs styre 2009-10
NKRFs styre 2009-10 (fra venstre): Berit M. Dalvik, Tone Rangøy Holte, Per Olav Nilsen, Halldis Moltu og Reidar Enger

De respektive komiteene har følgende ledere etter valgene på årsmøtet:

Disiplinærkomiteen:
Finn-Egil Aure, Telemark Kommunerevisjon IKS (ikke på valg - 2008-10)

Forvaltningsrevisjonskomiteen:
Bård Humberset, Rogaland Revisjon IKS (ikke på valg - 2008-10)

Regnskapskomiteen:
Ingvar Linde, Sogn og Fjordane revisjon IKS (ikke på valg - 2008-10)

Kvalitetskontrollkomiteen:
Arne Willy Hillestad, Salten kommunerevisjon IKS (ny, tidl. styreoppnevnt leder - 2009-11)

Redaksjonskomiteen:
Børge Sundli, Trondheim kommunerevisjon (ny - 2009-10)

Revisjonskomiteen:
Rolleiv Lilleheie, Buskerud Kommunerevisjon IKS (ikke på valg - 2008-10)

Kontrollutvalgskomiteen:
Torgun M. Bakken, Glåmdal sekretariat IKS (ikke på valg - 2008-10)

Hederstegnkomiteen:
Per-Martin Svendsen, Bærum kommune, Kommunerevisjonen (gjenvalg - 2009-11)

Valgkomiteen:
Oddgeir Albertsen, KomRev NORD IKS (gjenvalg - 2009-10)

En oppdatert oversikt over NKRFs tillitsvalgte er tilgjengelig her »


Hederstegn

Wenche R. Solvin (t. v.) og Torgun M. Bakken

Under årsmøtemiddagen søndag kveld ble forbundets hederstegn i sølv tildelt Torgun M. Bakken og Wenche R. Solvin. En komplett oversikt over innehavere av forbundets hederstegn finnes her »
 

 Til toppen av siden

Topp