Internasjonale standarder for kvalitetsstyring – ISQM 1 og ISQM 2 | eKurs

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til eKurs
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 2 000 eks. mva. (ikke-medl.: kr 2 500 eks. mva.)
Varighet 2 timer

Du vil motta en e-post med en lenke til eKurset etter bestilling.

Revisjon i kommuner og fylkeskommuner skal gjennomføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk. For å overholde denne rettslige standarden skal revisjonsenhetene ha et internt kvalitetsstyringssystem. Det er nye internasjonale standarder på dette området, ISQM1 Kvalitetsstyring i revisjonsforetak og ISQM 2 Oppdragskontroll.

Revisjons- og regnskapskomiteen og forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomiteen har laget veiledningsmateriell til revisjonsenhetene med et informasjonsskriv. Nå tilbys eKurs i dette temaet (opptak av et digitalt livekurs avholdt 9. november 2022).

Et kvalitetsstyringssystem etter ISQM 1 er en forutsetning for at regnskapsrevisjonen skal kunne utføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk. Også for forvaltningsrevisjonen og eierskapskontroll er det nødvendig med et kvalitetsstyringssystem, jf. RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og RSK 002 Standard for eierskapskontroll (punkt 34 i begge standarder), som krever at enheten skal dokumentere et system for kvalitetskontroll.

Dette kurset vil illustrere de ulike elementene i kvalitetsstyring og kvalitetskontroll. Videre beskrives de ulike elementene i et kvalitetsstyringssystem (kvalitetsmål) med vekt på hva som er særskilt for kommunal sektor. Også oppdragskontroll vil drøftes og beskrives i et eget punkt, og det vil være en oppsummering av de vesentligste momentene.

Innhold

Kurset tar også for seg de vesentligste nyhetene i standardene siden 2015:

  • Standardene legger mer vekt på ledelsens styring av kvalitet.
  • Det er krav om risikovurderinger, og disse skal styre kvalitetsstyringssystemet.
  • Det er høyere krav til dokumentasjon.
  • Det er et tydeligere skille mellom det løpende kvalitetsstyringssystemet og den årlige evalueringen av kvalitetsstyringssystemet.

Kravene til oppdragskontroll er skilt ut i egen kvalitetsstandard.

Kursholdere

Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor og leder av NKRFs revisjons- og regnskapskomite og til daglig kommunerevisor i Oslo

Tor Arne Stubbe, cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap og leder av NKRFs forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollkomite og til daglig fagleder forvaltningsrevisjon i Revisjon Midt-Norge SA

Etterutdanning

2 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning. Vurderes som 2 timer revisjon iht. revisorlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere