Intro – forvaltningsrevisjon | eKurs

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til eKurs
Påmeldingsfrist Løpende
Pris Kr 3 550 eks. mva. (ikke-medl.: kr 4 050 eks. mva.)
Varighet 5 timer

Du vil motta en e-post med en lenke til eKurset etter bestilling.

I henhold til kommuneloven har kontrollutvalget ansvar for at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i. Kommuneloven definerer forvaltningsrevisjon som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.

NKRF har som standardsettende organ fastsatt en egen standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Standarden angir hva som er god kommunal revisjonsskikk innenfor forvaltningsrevisjon. Det er også utarbeidet en kommentar til standard for forvaltningsrevisjon, samt en veileder for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Veilederen er skrevet til tidligere lov- og standardverk, og må leses med det forbeholdet. Veilederen gir en bred og fortsatt aktuell veiledning i utførelsen av forvaltningsrevisjon.

NKRF tilbyr et introduksjonskurs i planlegging, gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon basert på kommunelovens bestemmelser og RSK 001, Standard for forvaltningsrevisjon.

Læringsmål

Kurset tar sikte på å gi deltakerne en forståelse for forvaltningsrevisjonens innhold og funksjon med vekt på hvilke faglige utfordringer som ligger i det å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Kurset gir innsikt i hvordan denne oppgaven bør planlegges, gjennomføres og rapporteres for at prosessen og resultatene skal ha tilstrekkelig kvalitet. Hovedvekten vil bli lagt på utarbeiding av problemstillinger, utarbeiding og bruk av revisjonskriterier, vurdering av databehov og metoder, sammenhengen mellom problemstillinger, revisjonskriterier, data og revisors vurderinger og konklusjon. Utformingen av selve revisjonsrapporten vil også bli berørt.

Målgruppe

Kurset er et introduksjonskurs for alle som skal arbeide med forvaltningsrevisjon, både som utførere og bestillere.

Innhold

 • Kvalitetssikring av forvaltningsrevisjonsprosessen
 • Kort presentasjon av grunnelementene i lov og forskrifter
 • Kontrollutvalgets rolle som bestiller
 • Revisjonsdialogen
 • Planlegging av forvaltningsrevisjon
 • Utarbeiding av problemstillinger
 • Utarbeiding og bruk av revisjonskriterier
 • Vurdering av databehov og metoder for innsamling og analyse av data
 • Sammenhengen mellom problemstillinger, revisjonskriterier, data og revisors vurderinger og konklusjon
 • Anbefalinger
 • Forvaltningsrevisjonsrapporten

Kursholdere

Berit Juul er utdannet cand. philol. og har lang erfaring med forvaltningsrevisjon - først ti år i Riksrevisjonen og siden 2007 i Trondheim kommunerevisjon.

Kathrine Moen Bratteng er utdannet cand.polit. og har en MBA i offentlig revisjon, lang erfaring med forvaltningsrevisjon fra Trondheim kommunerevisjon - samt erfaring fra fylkeskommune, statlig og privat virksomhet.

Etterutdanning

5 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere