Kommunerevisoren nr. 4/2020

75. årgang

Innovasjon og risiko

Seniorforsker Ailin Aastvedt og forsker Charlotte Sørensen, Telemarksforsking

Både staten og KS er opptatt av å stimulere til økt innovasjon i kommunene. Det er liten tvil om at kommunene opplever et større innovasjonstrykk i dag enn tidligere, og at innovasjon nesten utelukkende blir sett på som noe positivt.

 

Ny oppdatert ISA 315

Anders Berg Olsen, førstelektor ved NTNU Handelshøyskolen

International Audit and Assurance Standards Board (IAASB), som utarbeider standarder for regnskapsrevisjon, har høsten 2019 godkjent en ny og betydelig oppgradert versjon av ISA 315 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser.

 

Kva er berekraftig utvikling eigentleg?

Carlo Aall, professor i berekraftig utvikling ved Høgskulen på Vestlandet og leiar av Norsk senter for berekraftig klimatilpassing ved Vestlandsforsking
Foto: Vestlandsforsking

KRONIKK | FNs berekraftsmål vart vedtatt i 2015 som del av 2030-agendaen for berekraftig utvikling, og representerer universelle mål som alle land har forplikta seg til å innfri innan 2030.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 25 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • Kvalitetskontrollen 2019
  Statsautorisert revisor Kjell Ekman, leder av NKRFs kvalitetskontrollkomite
 • Hvordan legge grunnlaget for gode bestillinger av forvaltningsrevisjon?
  Torbjørn Berglann, daglig leder, Konsek Trøndelag IKS og May Britt Lagesen, kontrollutvalgsleder i Steinkjer kommune
 • To år med GDPR
  Anette Engum, personvernombud, Bærum kommune
 • Hva skjer?
  Dilemmasamling for refleksjon om etikk og antikorrupsjon Ny veileder for internkontroll Hvordan påvirkes revisjon og kontroll av koronapandemien? Nye internkontrollregler for kommunene Nye veiledere fra KMD Høy tillit til det norske lokaldemokratiet Tilsynskalenderen er åpnet for sekretariatene