Intro for nyansatte

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo

Fra/til 19.9—20.9
Påmeldingsfrist 5.9
Pris Kr 4 000 (ikke-medl.: kr 4 500) Deltakerne får tilsendt lenke for pålogging til kurset.
Sted Nettbasert — krever tilgang til internett og pc e.l.
Varighet 19.9.2024: kl. 09.00 - 12.00 20.9.2024: kl. 09.00 - 12.00

Digitalt kurs med mulighet for interaksjon

Målsetting

Dette introduksjonskurset har som mål å gå gjennom den informasjonen som alle i bransjen – kommunal kontroll og revisjon – har nytte av å kjenne til, uavhengig av hva man jobber med.

Målgruppe
Alle nyansatte hos NKRFs bedriftsmedlemmer innenfor kontroll og revisjon (kontrollutvalgssekretærer, regnskapsrevisorer, forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll), og andre ansatte i medlemsbedriftene som ønsker en oversikt over bransjen og fagområdene.

Innhold

Kurset skal gi kjennskap til rammene for jobben som skal gjøres, og litt om hvordan de ulike faggruppene jobber. «Stammespråk» blir unngått – eller forklart. Underveis i kurset går vi gjennom/viser hvor du kan finne ulike standarder, veiledere, anbefalinger mm. 

Kurset gjennomføres samlet som et digitalt kurs, der det blir god plass til refleksjon og spørsmål.

Torsdag 19. september 2024:

Introduksjon

I introduksjonen vil vi gi en overordnet oversikt over NKRF mht. formål, oppgaver, organisering og samarbeidsparter m.m. Det vil bli gitt et overblikk over hvordan bransjen – kommunal kontroll og revisjon, er organisert og hvilket rammeverk som gjelder, herunder sentrale lover, forskrifter, standarder, anbefalinger, veiledere o.l. Videre gis det et innblikk i kommunelovens system for kommunal egenkontroll.

 • Kkort om NKRF
 • Hvordan er bransjen organisert'
 • Rammeverket for bransjen
 • Systemet for kommunal egenkontroll

Kontrollutvalg

Hele bransjen må ha kjennskap til og grunnleggende kunnskap om kontrollutvalget. Vi vil gi en gjennomgang av kontrollutvalgets plass i den kommunale egenkontrollen, herunder oppdraget. Valgbarhetsreglene for kontrollutvalget skal bidra til å sikre utvalgets uavhengighet. I tillegg vil også habilitetsreglene gjelde for medlemmene. Vi vil også gi et innblikk i kontrollutvalgets oppgaver og hvordan det rapporterer og følger opp sitt arbeid. Gjennomgangen avsluttes med et innblikk i hvilke rettigheter og plikter, samt rammebetingelser som gjelder for kontrollutvalgets oppdrag.

 • Kontrollutvalgets plass i egenkontrollen
 • Valg av kontrollutvalg
 • Oppgaver, rapportering og oppfølging
 • Rettigheter og plikter
 • Rammebetingelser

Fredag 20. september 2024:

Kommunal økonomiforvaltning

Vi vil gi en oversikt over reglene for kommunens økonomiforvaltning, herunder de viktigste styringsdokumentene. Videre omtales hovedprinsippene for det kommunale regnskapet, ROBEK og KOSTRA.

Regnskapsrevisjon

Denne delen av kurset skal gi en oversikt over i regnskapsrevisjon i kommunene. Herunder hva henholdsvis revisors og kontrollutvalgets oppgaver er knyttet til regnskapsrevisjon. Temaer som blir dekket er:

 • Regnskapsrevisjonsoppdraget - hvilke regnskaper og hvilke tema revideres
 • Revisjonssyklusen gjennom året (årshjul for revisjonen), herunder planlegging, gjennomføring, frister og revisors rapportering
 • Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapene og årsberetningene
 • Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Her blir det en gjennomgang av forskjeller og likheter mellom forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – og forvaltningsrevisjon i selskaper. Vi gir en oversikt over prosessen for et prosjekt fra begynnelse til slutt, blant annet:

 • Bestillingsprosessen
 • Gjennomføringsprosessen
 • Oppgavefordelingen mellom revisjon, kontrollutvalg og sekretariat
 • Hvordan bidra til god dialog mellom revisjon, kontrollutvalg og sekretariat – og med de som blir revidert
 • Kvalitetssystem, kvalitetssikring, kvalitetskontroll

Kursholdere

Bjørn Bråthen er seniorrådgiver i NKRF, blant annet på områder relatert til kontrollutvalg og -sekretariat. Han er utdannet innen økonomi, revisjon og IT og er Diplomert Intern Revisor og CISA (Certified Information Systems Auditor). Han har mer enn 40 års erfaring fra kontroll og revisjon i kommunene, blant annet over ti års praksis fra Kommunerevisjonen i Oslo. Bjørn har vært tilknyttet NKRF som tillitsvalgt eller ansatt siden 1988, herunder som daglig leder i perioden 1999-2008.

Knut Erik Lie er seniorrådgiver i NKRF innen fagområdene regnskapsrevisjon og kommunalt regnskap. Han er også utredningsleder i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk – GKRS. Han er utdannet innen økonomi og har høyere revisor eksamen fra Norges Handelshøyskole. Han har mer enn 25 års erfaring fra kontroll og revisjon i kommunene, blant annet som fylkesrevisor. Knut Erik har vært ansatt i NKRF siden 2005.

Ellen Lange er seniorrådgiver i NKRF innen fagområdene forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Hun er sosiolog og har drøyt 20 års erfaring fra kommunal sektor, hovedsakelig forvaltningsrevisjon, i tillegg til seks år med ulike former for endrings- og utviklingsarbeid i KS. Ellen har jobbet i NKRF siden 2022.

Etterutdanning

6 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurderes som 1 time innen revisjon og 4 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav.

Påmeldingsskjema

 

Deltakere