NKRFs Fagkonferanse 2024

Tilbake til kursoversikten

NKRF inviterer til den årlige fagkonferansen i Kristiansand 12. - 13. juni 2024.

Den blir arrangert i forlengelsen av årsmøte 2024, som vil bli avholdt samme sted 11. juni kl. 16.00.

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Sist oppdatert: 12.6.2024

Nøkkelinfo

Fra/til
12.6—13.6
Påmeldingsfrist
Løpende
Pris
Deltakelse på både fagkonferansen 12. - 13. juni og årsmøtet 11. juni: Alternativ 1: Kr 11 530 eks. mva. --> 3 dager med 2 overnattinger (enkeltrom med helpensjon: 11. - 13.06.24) Alternativ 2: Kr 6 357 eks. mva. --> 3 dager med dagpakke uten overnatting og middag Deltakelse kun på fagkonferansen 12. - 13. juni: Alternativ 3: Kr 9 050 eks. mva. --> Fagkonferanse med 1 overnatting (enkeltrom med helpensjon: 12. - 13.06.24) Alternativ 4: Kr 6 357 eks. mva. --> Fagkonferanse med dagpakke uten overnatting og middag Alternativ 5: Kr 1 501 eks. mva. --> Ekstra overnatting med frokost For ikke-medlemmer kommer et tillegg på kr 500 for alternativene 1 - 4. Vennligst kontakt NKRF ved behov for andre alternativer.
Sted
Varighet
12.6.: Kl. 10.00 - 17.00 13.6.: Kl. 09.00 - 15.15
Etterutdanning
13 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning. Vurderinger iht. revisorloven(RL) og regnskapsførerloven (RFL): Dag 1: Plenum: RL - 1 time Revisjon og 2 timer Annet / RFL - 3 timer Annet Dag 2 | Spor 1: 1A: RL - 1 time Annet / RFL - 1 time Annet 1B: RL - 1 time Annet / RFL - 1 time Annet 1C: RL - 1 time Revisjon / RFL - 0 1D: RL - 1 time Revisjon / RFL - 0 1E: RL - 1 time Annet / RFL - 0 Dag 2 | Spor 2: 2A: RL - 2 timer Revisjon / RFL - 0 2B: RL - 1 time Revisjon / RFL - 0 2C: RL - 1 time Annet / RFL - 0 2D: RL - 1 time Annet / RFL - 0 2E: RL - 0,5 time Annet / RFL - 0

Onsdag 12. juni 2024 | Plenum

09.30
Registrering

.

Portrettbilde av Rune Tokle
Rune Tokle

Camilla Dunsæd har vært kommunedirektør i Kristiansand siden 2020. Før det var hun rådmann i Kvinesdal. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har tidligere jobbet som forsker. Dunsæd har vært medlem av Kommunesektorens etikkutvalg.

Portrettbilde av Camilla Dunsæd
Camilla Dunsæd Foto: Anne Lise Norheim

Knut Berg har tidligere vært assisterende statsforvalter i Oppland og i Aust-Agder.

Portrettbilde av Knut Berg
Knut Berg
11.05
Pause

Kunstig intelligens er et tema som diskuteres mye, både i den offentlige debatten og innen fagområder som kontroll og revisjon. I tillegg tar man kunstig intelligens i bruk i den offentlige forvaltninga.

Lene Merethe Liodden er daglig leder for Mechatronics Innovation Lab (MIL). Hun er en teknologientusiast, med bakgrunn fra både tekniske og ledende roller innen IT og mekanisk produktutvikling. Som matematiker med MBA grad, har det vært viktig å danne bro mellom teknologi og forretningsbehov. Hun har et brennende engasjement for MILs Oppdrag – tilgjengeliggjøre teknologi for å sikre og øke antall arbeidsplasser.

Mechatronics Innovation Lab (MIL) hjelper norske bedrifter til å ta i bruk teknologi i alle deler av arbeidsprosessene – også produksjon- og logistikkprosessene. MIL er et test- og kompetansesenter innen robotikk, Kunstig intelligens, og industriell 3D print. Vi bistår norske bedrifter med å gjenskape sine prosesser i automatisert utgave, og lære og/eller teste ut teknologien som passer for dem - før de går til innkjøp. MIL underviser både studenter og bedrifter i ny teknologi, og det underliggende oppdraget er å øke norske virksomheters konkurransekraft gjennom bruk og forståelse av ny teknologi. MIL tar tempen på teknologiutviklingen i norske bedrifter, og vil vise eksempler på hva de har gjort for norske bedrifter, og hvilke nye muligheter teknologien kan gi.

Portrettbilde av Lene Merethe Liodden
Lene Merethe Liodden Foto: MIL
12.00
Pause

Anne Romsaas er fagsjef i KS, i området Forskning, innovasjon og digitalisering. Hun koordinerer KS’ arbeid med FNs bærekraftsmål, etterspørselsdrevet innovasjon og smartbyutvikling.

Øyvind Nordbrønd Grøndahl har vært ansatt innen forvaltningsrevisjon i Romerike revisjon IKS siden 2015. Siden 2019 er han avdelingsleder for forvaltningsrevisjon. Han har bakgrunn fra Riksrevisjonen og som forsker. Han er i dag valgt som leder av NKRFs kvalitetskontrollkomite.

Ingvild Gundersen Little har jobbet som bærekraftsrådgiver i Kristiansand kommune siden 2021. Før det var hun daglig elder i Sunne kommuner, WHOs norske nettverk. Hun har også erfaring som konsulent i WHO, og har vært prosjektleder for et nordisk prosjekt om rettferdighet innen helse. Ingvild har blant annet en master fra Norges Idrettshøgskole og en master i ledelse fra Universitet i Agder.

Protrettbilde av Anne Romsaas
Anne Romsaas Foto: KS
Portrettbilde av Øyvind Nordbrønd Grøndahl
Øyvind Nordbrønd Grøndahl
Portrettbilde av Ingvild Little
Ingvild Gundersen Little Foto: Kristiansand kommune
13.00
Lunsj

Ida Jordal er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har vært forvaltningsrevisor i Sørlandet kommunerevisjon IKS siden 2018. Hun har tidligere jobbet som rådgiver innen plan- og byggesak i to kommuner i Agder. Innlegget hun skal holde på fagkonferansen 2024 bygger på artikkel om samme tema i kontroll og revisjon i 2023 og på tidligere innlegg holdt på kontrollutvalgskonferanse for Agder og for Kommunesektorens etikkutvalg i 2022.

Norge regnes for å være et av de minst korrupte landene i verden, men det betyr ikke at vi er immune mot korrupsjon. I forbindelse med gjennomføring av forvaltningsrevisjon om forebygging av korrupsjon i en kommune, ble Ida nysgjerrig på hva slags korrupsjonssaker vi har hatt i offentlig sektor i Norge. Men kanskje enda viktigere – hvordan er korrupsjonen gjennomført rent praktisk? Hvilke metoder er brukt? Ida begynte derfor å lese gjennom dommer, for å lære mer om hvordan man kan gå frem for å gjennomføre korrupsjonshandlinger i en kommune. Forhåpentligvis kan kunnskapen om hvordan korrupsjon kan foregå bidra til mer effektive forebyggingstiltak.

Portrettbilde av Ida Jordal
Ida Jordal
15.00
Pause

Alexander Etsy Jensen er kommunalsjef for samfunn og miljø, og har ansvar for alle kommunens tekniske enheter, for kulturenheten og for satsingen på klima og miljø. Han begynte i sin stilling i 2022. Alexander har mye erfaring fra både politiske og administrative posisjoner og er utdannet innen statsvitenskap. Han kom fra lederstilling i sekretariatet for kontrollutvalg Vestfold, Telemark og Agder – VETAKS.

Tor Ole Holbek er daglig leder i Agder Kommunerevisjon IKS og oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjon. Han er jurist, og har lang erfaring fra offentlig forvaltning. Han er styremedlem i NKRF, og har vært det siden 2014.

Portrettbilde av Alexander Etsy Jensen
Alexander Etsy Jensen Foto: Vennesla kommune
Portrettbilde av Tor Ole Holbek
Tor Ole Holbek
16.00
Pause

Vidar Udjus er utdannet statsviter. Han har jobbet ni år i Utenriksdepartementet (hvorav fire år ved OSSE-delegasjonen i Wien og tre år ved ambassaden i Riyadh). Han har jobbet i NRK Sørlandet i Kristiansand og i Fædrelandsvennen i snart 20 år. De 12 siste som politisk redaktør.

Portrettbilde av Vidar Udjus
Vidar Udjus Foto: Fædrelandsvennen

Etter at det faglige programmet er slutt, går vi ca. kl. 19 til Odderøya – til Haubitz Hall! Det er ca. 15-20 minutters gåtur fra hotellet, og der blir vi møtt med grilling, delemeny og mingling i hyggelige omgivelser – og så blir det underholdning!

Torsdag 13. juni 2024 | Spor 1

Kurt O. Bjørnnes er flittig brukt som kurs- og foredragsholder; særlig innenfor områdene forvaltningsrett og kommunalrett. Han har en utpreget praktisk tilnærming til fagstoffet. Han legger opp til involvering og diskusjon med deltakerne. Han har også erfaring som folkevalgt – og som medlem av kontrollutvalg.

Det forventes at representanter for det offentlige opptrer objektivt. I denne sammenheng vil vi behandle habilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven. Deretter blir det fokus på noen sentrale saksbehandlingsregler som gjelder for folkevalgte organer etter kommuneloven; blant annet møteprinsippet og regelen om at møter skal gå for åpne dører. Reglene om møteåpenhet vil også sammenlignes med reglene om dokumentåpenhet etter offentleglova. Det blir god adgang til å stille spørsmål fra salen.

Portrettbilde av Kurt O. Bjørnnes
Kurt O. Bjørnnes
10.30
Pause

Venke Moe har vært plan- og bygningssjef i Kristiansand siden 2013. Hun er utdannet sivilarkitekt med spesialisering innen byplanlegging, og har tidligere jobbet som arkitekt og planlegger i privat sektor.

Portrettbilde av Venke Moe
Venke Moe
11.30
Lunsj

Ellen Hiorth Marthinsen Kulset er førsteamanuensis i revisjon ved USN, og førsteamanuensis II ved Norges Handelshøyskole (NHH). Hun har tidligere arbeidet som manager i KPMG Oslo. Hun har doktorgrad i "Business Economics" fra NHH med avhandling i revisjon. Hennes forskningsinteresser er først og fremst knyttet til revisjonsmetode, bla. bruk av statistikk og data-analyse innenfor revisjonsfaget, men også felt som revisjonsutdanning og profesjonsregulering. Hun mottok artikkelprisen for artikkelen «Stikkprøver i revisjon: Detaljtesting» i 2018 i Kommunerevisoren (nå kontroll & revisjon), og har holdt flere foredrag i NKRF-sammenheng.

Portrettbilde av Ellen Hiorth Marthinsen Kulset
Ellen Hiorth Marthinsen Kulset Foto: USN
13.15
Pause
1D | 13.30
Måleffektiv revisjon gjennom risikovurderingen, forts.
14.15
Pause

Joakim Henriksen er ansatt som forvaltningsrevisor ved Viken kommunerevisjon Han har praksisbakgrunn fra det forebyggende barne- og ungdomsfeltet og har en mastergrad i statsvitenskap med fokus på statlig sektorstyring fra Universitetet i Oslo. Joakim er særlig interessert i teknologi, og grensesnittet mellom digitalisering og offentlig sektor.

Portrettbilde av Joakim Kjellnes Henriksen
Joakim Kjellnes Henriksen

Torsdag 13. juni 2024 | Spor 2

Eli Beate Rødland er statsautorisert revisor og CISA-sertifisert. Hun har vært ansatt i Riksrevisjonen siden 2008, og jobber i dag i støtte- og utviklingsavdelingen med IT-revisjon. Hun er sammen med tre andre ansvarlig for det finansielle IT-revisornettverket i Riksrevisjonen.

Jonas Horneland er seniorrådgiver i Riksrevisjonen og CISA-sertifisert. Han har jobbet i Riksrevisjonen siden 2010, og som IT-revisor siden 2018. Han er sammen med tre andre ansvarlig for det finansielle IT-revisornettverket i Riksrevisjonen.

Torjus Finstad Ledaal er siviløkonom med fordypning i finans, ved Universitet i Agder og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Han har omfattende erfaring fra teamleder ansvar for revisjon av kommuner, fylkeskommuner større handelsbedrifter og konsern. I tillegg har han erfaring som konsulent og revisor av selskaper og organisasjoner i offentlig sektor, kommuner, fylkeskommuner, samt stiftelser og små og mellomstore bedrifter på Agder.

Portrettbilde av Eli Beate Rødland
Eli Beate Rødland
Portrettbilde av Torjus Finstad Ledaal
Torjus Finstad Ledaal Foto: Personalhuset
10.30
Pause

Knut Tanem er statsautorisert revisor og oppdragsansvarlig revisor i Revisjon Midt-Norge SA. Han er medlem av NKRFs revisjons- og regnskapskomite og også medlem av fagkomiteen i GKRS. Knut Tanem har holdt mange kurs og foredrag for NKRFs medlemmer. Han var tidligere revisor i privat sektor..

Portrettbilde av Knut Tanem
Knut Tanem Foto: RMN SA
11.30
Lunsj

Lars Normann Mikkelsen har jobbet som forvaltningsrevisor i Kommunerevisjonen i Oslo i 28 år. Det meste av denne perioden var han avdelingsdirektør i avdeling for forvaltningsrevisjon, og har dermed fulgt – og påvirket - fagets utvikling gjennom nesten tre tiår. Han har gjennom artikler og foredrag bidratt til kunnskapsdeling innen forvaltningsrevisjonsmiljøet over hele landet.

Portrettbilde av Lars Normann Mikkelsen
Lars Normann Mikkelsen
13.15
Pause

Terje Grønli er seniorrådgiver i Kommunerevisjonen i Oslo. Han har 16 års erfaring fra forvaltningsrevisjon, seks år fra Riksrevisjonen og ti år fra Kommunerevisjonen. Innenfor kommunal revisjon har han gjennomført forvaltningsrevisjoner av blant annet investeringsprosjekter, digitalisering og arbeidsgivers oppfølging. I undersøkelsen som skal presenteres på årets fagkonferanse har tema vært hvorvidt virksomhetene har arbeidet systematisk med å legge til rette for en god ytringskultur, og om de ansatte opplever at det er god ytringskultur på arbeidsplassen. Sistnevnte ble i hovedsak besvart gjennom en spørreundersøkelse som ble sendt til alle ansatte i Oslo kommune.

Portrettbilde av Terje Grønli
Terje Grønli
14.15 Pause

Pål Ringnes er utdannet revisor ved Handelshøyskolen BI. I tillegg har han studert jus, blant annet kommunalrett og selskapsrett. Pål har vært daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud fra 2015 til 2020 og vært daglig leder i Buskerud Kommunerevisjon IKS i tiden 2010-2015. I tiden 2003-2015 var han oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. Han har variert praksis fra revisjonsarbeid i Oslo kommunerevisjon og Buskerud fylkesrevisjon fra 1991 til 2003. Han har vært leder av kontrollutvalgskomiteen siden 2020.

Knut Erik Lie er seniorrådgiver i NKRF innen fagområdene regnskapsrevisjon og kommunalt regnskap. Han er også utredningsleder i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk – GKRS. Han er utdannet innen økonomi og har høyere revisoreksamen fra Norges Handelshøyskole. Han har mer enn 25 års erfaring fra kontroll og revisjon i kommunene, blant annet som fylkesrevisor. Knut Erik har vært ansatt i NKRF siden 2004.

Portrettbilde av Pål Ringnes
Pål Ringnes
Portrettbilde av Knut Erik Lie
Knut Erik Lie

Foto – toppbilde: iStock