Kommunerevisoren nr. 2/1999

Kommunerevisoren nr. 2/1999 foreligger med bl.a. følgende innhold:
  • Konkurranseutsetting av kommunal revisjon - Dok nr 8:7
  • Kontrollutvalgets virksomhet sett fra Kommunenes Sentralforbunds ståsted
  • Framtidig kompetansebehov for kommunerevisor
  • Revisjonsstandardene - brysomme tilleggskrav eller nyttig veiledning?
  • Miljørevisjon i Trondheim kommune
  • Kommuneregnskapet som styringsverktøy og informasjonskilde
  • Hjem-arbeid - tjenstereiser eller ikke?
  • Rutinar for eigenbetaling i den kommunale legetensta
  • Seminar for styremedlemmer i kommunale a/s
  • Kvalitetskontrollkomiteen - Årsmedling for 1998

For mer informasjon om Kommunerevisoren (abonnement, annonsering mm) klikk her.