Kommunerevisoren nr. 3/1999

Kommunerevisoren nr. 3/1999 foreligger med bl.a. følgende innhold:
 • Arbeidsform - mer tilpasset kontrollutvalgets tilsynsfunksjon?
 • Kommunestyrets overordnede tilsyn og kontroll med kommunale selskaper
 • Kommunene - bør de fritt kunne velge revisjon?
 • Kommuneregnskapet - replikk
 • Moms og milleniumsskiftet
 • "Kreativ bokføring" og uregelmentære uttak - vurdering av dom mot kommunekasserer - Melding fra landsmøtekomiteen - ett år igjen
 • Revisjon ved bruk av edb - "look to Møre"
 • Foreløpig oversikt over høringsuttalelsene til Aure-utvalgets rapport
 • Kunnskap som strategisk ressurs
 • Forvaltningsrevisjonsprosjekt - boligforvaltning ved somatiske sykehus
 • Høringsuttalelse - standard for forvaltningsrevisjon

For mer informasjon om Kommunerevisoren (abonnement, annonsering mm) klikk her.