Rundskriv V-6N 2008 Statsbudsjettet 2008 - tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene - orientering om kirkeregnskapene 2006 m.m.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/rundskriv/2008/Rundskriv-V-6N-2008.html?id=497590