Kommunal- og regionalministeren imøtekommer ikke Sør-Frons ønske om lovendring vedr. valg til kontrollutvalg

Bakgrunnen for at Sør-Fron kommune har bedt om lovendring er at kommunen ikke har oppfylt kravet om at minst ett av medlemmene av kontrollutvalget skal velges blant kommunestyremedlemmene. I oktober 2008 ba kommunen den politiske ledelsen i departementet om å foreslå en dispensasjonshjemmel i loven. Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa har i svaret konkludert med at det ikke er behov for lovendring nå. Ifølge ministeren er det "svært beklagelig at kommunen ikke har sett seg i stand til å oppfylle det pålegget som følger av loven, og av den grunn har et kontrollutvalg som er ulovlig sammensatt".

http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=2198&amid=2469823