Opning av Norges kommunerevisorforbunds (NKRFs) kontrollutvalgskonferanse 2009 - Statsråd Magnhild Meltveit Kleppas tale

Hele talen er gjengitt her.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/aktuelt/taler_artikler/ministeren/kommunal-og-regionalminister-kleppa/2009/apning-av-norges-kommunerevisorforbunds-.html?id=545517