Innst. S. nr. 188 (2008–2009) (Midlertidig) (Stortinget)

Vedr. regnskapsprinsipp for kommunesektoren.

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2008-2009/inns-200809-188/