Innst. S. nr. 192 (2008-2009) (Midlertidig) (Stortinget)

Vedr. kontrollutvalgets mindretallsrettigheter m.m.

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2008-2009/inns-200809-192/