Regjeringen foreslår nytt revisorregelverk

Ot.prp. nr. 78 (2008-2009) om gjennomføring av revisjonsdirektivet

Finansdepartementet har i dag lagt fram forslag til endringer i revisorloven og enkelte andre lover. Lovendringene skal i følge finansministerens pressemelding bidra til å øke tilliten til den finansielle rapporteringen til revisjonspliktige. Dette skal skje gjennom å sikre kvaliteten på revisjonen og styrke tilsynet med revisorene.

Finansdepartementet har dessuten, etter innspill fra Norges Kommunerevisorforbund og KS i høringsrunden, vurdert adgangen til å godkjenne praksis innen offentlig revisjonsvirksomheter, samt slike revisjonsvirksomheters adgang til å oppnå godkjenning som revisjonsselskaper etter revisorloven. Her gikk NKRF og KS imot Kredittilsynets forslag om en innstramming i adgangen til å godkjenne praksis fra offentlige revisjonsvirksomheter fra to til ett år. De tok dessuten til orde for at det burde åpnes for en adgang for slike revisjonsvirksomheter til å revidere kommunalt eide aksjeselskaper.

Finansdepartementet har ikke fulgt opp Kredittilsynets forslag om en innstramning i adgangen til å godkjenne slik praksis. Betydningen av rekruttering til offentlige revisjonsvirksomheter, og hensynet til tilstrekkelig offentlig revisjonskvalitet taler for å opprettholde dagens praksis.

Når det gjelder spørsmålet om en adgang for kommunale revisjonsvirksomheter til å revidere kommunalt eide aksjeselskaper, vil en slik adgang forutsette at selskapene kan gis godkjenning som revisjonsselskaper. Direktivet gir ikke rom for at slik godkjenning kan gis til kommunalt eide revisjonsvirksomheter organisert som et interkommunalt selskap (IKS). Finansdepartementet har imidlertid foreslått at gjeldende eierskapskrav etter revisorloven oppheves, slik at det, forutsatt at revisorlovens øvrige krav for godkjenning er oppfylt, åpnes for en mulighet til å gi godkjenning til revisjonsaksjeselskaper som eies i fellesskap av revisorer og kommuner.

Finansministeren sier i pressemeldingen at Regjeringen har lagt vekt på at det også i fremtiden skal være høy kvalitet på arbeidet til offentlige revisjonsvirksomheter, og er opptatt av å sikre rammebetingelser som gjør dem til attraktive arbeidsplasser.

Finansdepartementets forslag omfatter også regler om godkjenning og registrering av revisorer og revisjonsselskaper, forholdet mellom revisorene og revisjonsklienten, harmonisering og forbedring av revisjonskvaliteten og forholdet til andre EØS-lands og tredjelands revisorer. I lovforslaget behandles dessuten offentlig tilsyn og kontroll, herunder krav til tilsynsmyndighetene, samarbeid mellom revisortilsynsmyndigheter i EØS-land og i tredjeland samt særlige krav som skal gjelde ved revisjon av foretak av allmenn interesse, herunder krav om at slike foretak må etablere revisjonsutvalg.

Les hele proposisjonen her »