Innst. O. nr. 101 (2008–2009) om gjennomføring av revisjonsdirektivet

Finanskomiteen slutter seg til Regjeringens forslag i kap. 7 Særlig om kommunal revisjon.

Fra innstillingen siteres kap. 7 Særlig om kommunal revisjon:

7. Særlig om kommunal revisjon

7.1 Sammendrag
I proposisjonens kapittel 7 behandles forholdet til kommunale revisjonsenheter. KS og Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har i høringen gått imot Kredittilsynets forslag om en innstramming i adgangen til å godkjenne praksis fra offentlige revisjonsenheter fra to til ett år. De har dessuten tatt til orde for at det burde åpnes for en adgang for slike revisjonsenheter til å revidere kommunalt eide aksjeselskaper. Når det gjelder det første spørsmålet har departementet vurdert at direktivet i seg selv ikke er til hinder for at gjeldende regelverk om godkjenning av praksis videreføres. Selv om formålet med direktivet i utgangspunktet taler for en innstramning i samsvar med Kredittilsynets høringsforslag, har departementet, når det ses hen til betydningen for rekrutteringen til offentlige revisjonsenheter, samt betydningen av dette for sikre tilstrekkelig offentlig revisjonskvalitet, under noe tvil ikke funnet å ville foreslå en slik innstramning i adgangen til å godkjenne praksis. Når det gjelder spørsmålet om en adgang for kommunale revisjonsenheter til å revidere kommunalt eide aksjeselskaper, har departementet lagt til grunn at en slik adgang forutsetter at de kan gis godkjenning som revisjonsselskaper. Direktivet åpner ikke for at godkjenning kan gis til kommunale revisjonsenheter som er en del av kommunens administrasjon eller som er organisert som et interkommunalt samarbeid i et såkalt IKS-selskap. Departementet har imidlertid foreslått at gjeldende eierskapskrav oppheves, slik at det åpnes for en mulighet til å gi godkjenning til revisjonsaksjeselskaper som eies i fellesskap av revisorer og kommuner, forutsatt at revisorlovens øvrige krav for godkjenning er oppfylt, jf. også omtalen i proposisjonens kapittel 5.

7.2 Komiteens merknader
Komiteen slutter seg til Regjeringens forslag.

Les hele innstillingen her »