NKRFs høringsuttalelse til bokføringsregler for kommuner og fylkeskommuner

NKRF har avgitt høringsuttalelse til KRD om bokføringsregler for kommuner og fylkeskommuner.

NKRF er av den oppfatning at bokføringsloven med tilhørende forskrift i hovedsak bør bli gjort gjeldende for regnskap ført etter bestemmelsene i kommuneloven. I uttalelsen har NKRF derfor lagt til grunn at dersom det ikke er gode grunner for å gjøre unntak, skal bestemmelsene gjelde for kommunale regnskaper.

Subsidiært mener NKRF at bestemmelsene som gjelder føring av lønn i alle tilfeller må gjøres gjeldende for kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Disse bestemmelsene var tidligere hjemlet i skattebetalingsloven og folketrygdloven, og således gjeldende for kommunale regnskap, men etter innføringen av bokføringsloven har kommunale regnskap manglet disse bestemmelsene.

I fjerde avsnitt i KRDs høringsbrev framkommer det at forslag til endringer i regnskapsforskriften også omfatter interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 og kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11. Regnskapsforskriften gjelder også for kirkelige fellesråd, menigheter og interkommunale selskaper som følger kommunale regnskapsprinsipper. Det bør derfor avklares om bokføringsreglene er ment også å gjelde for disse.

Les hele høringsuttalelsen her »
og alle KRDs høringsdokumenter i saken her »