Vedtak på NKRFs årsmøte i Alta

NKRF avholdt årsmøte søndag 29. mai. Over 50 % av stemmene var representert på årsmøtet.

Dirigentbordet (f.v.): Styreleder Per Olav Nilsen, møtesekretær Ole Kristian Rogndokken, møtedirigent Per-Martin Svendsen og varadirigent Torgun M. Bakken
Det var 402 stemmer representert, og disse var fordelt på 111 personlige stemmer, 208 personlige fullmakter og 83 bedriftsstemmer. Ca. 175 deltakere vil være til stede i løpet av det kombinerte arrangementet med årsmøte og fagkonferanse i Alta 29. - 31. mai 2011.


I tillegg til ordinære årsmøtesaker behandlet årsmøtet følgende saker:

 • Vedtektsendring
 • NKRFs strategiplan for 2011-2014

Vedtektsendring - § 6 niende ledd nr. 1, 2 og 5

Denne saken gjaldt en endring i NKRFs rapporteringsopplegg.

Styret fremmet følgende innstilling:

 • NKRFs vedtekter § 6 niende ledd nr 1, 2 og 5 endres slik at det ikke skal avlegges særskilt beretning og regnskap for servicefunksjonen, eller vedtas eget budsjett for servicefunksjonen.

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til styrets innstilling.

NKRFs strategiplan 2011-2014

Styret la fram forslag til NKRFs strategiplan for 2011-2014. I forslaget videreføres NKRFs virkeområde og misjon samt visjon om at NKRF skal være den ledende organisasjonen for utvikling av revisjon av og tilsyn med kommunal sektor i Norge.

Strategiplanen er for øvrig inndelt i følgende mål:

 1. NKRF skal maksimere innflytelse knyttet til faglig utvikling og rammevilkår for revisjon av og tilsyn med kommunal sektor:
 • NKRF skal være den dominerende aktøren innenfor kommunal revisjon og tilsyn
 • NKRF skal være en synlig og tydelig deltaker i den offentlige debatt i saker som er relevant for tilsyn og revisjon i kommunal sektor
 • NKRF skal bidra til å styrke legitimiteten for tilsyn og revisjon i kommunal sektor
 • NKRF skal bygge allianser/nettverk
 • NKRF skal ha aktiv myndighetskontakt/samfunnskontakt
 • NKRF skal bidra til aktivt lokalt engasjement

2. NKRF skal være et godt serviceorgan for medlemmene:

 • NKRF skal gi faglig rådgivning og veiledning
 • NKRF skal bistå medlemmene i den faglige utviklingen
 • NKRF skal utgi verktøy og veiledninger som kan gjøre medlemmenes hverdag enklere og som kan bidra til å sikre kvalitet
 • NKRF skal tilby støtte til bedriftsmedlemmers profilering
 • NKRF skal ha en sunn økonomi

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget.

Regnskap

Årsmøtet fastsatte NKRFs årsregnskap for 2010.

Budsjett

I forbindelse med behandlingen av NKRFs budsjett for 2011 fastsatte årsmøtet følgende kontingenter gjeldende fra 1. januar 2012:

Personlig medlemskap (uendret i forhold til 2011):

 • Kr 600 pr. medlem og kr 0 for pensjonister pr. år, pluss
 • Pliktig medlemsabonnement på Kommunerevisoren på kr 300 for medlemmer og kr 150 for pensjonister pr. år.

Bedriftsmedlemskap (endret i forhold til 2011):

 • Kr 7 000 pr. virksomhet pr. år, pluss 4,5 promille av virksomhetens omsetning relatert til revisjon og tilsyn etter kommuneloven.
 • Summen av den faste og variable delen skal ikke overstige kr 90 000 pr. år.

Videre fastsatte årsmøtet følgende kvalitetskontrollavgifter for 2011 (uendret i forhold til 2010):

 • Kr 9 600 for bedriftsmedlemmer som er i kategori A (inntil 20 000 i medlemskontingent)
 • Kr 12 800 for bedriftsmedlemmer som er i kategori B (inntil 50 000 i medlemskontingent)
 • Kr 16 000 for bedriftsmedlemmer som er i kategori C (over 50 000 i medlemskontingent)

Det faste beløpet som skal betales av den kontrollerte revisjonsvirksomheten for hver utførte kontroll, ble fastsatt til kr 10 000 (uendret i forhold til 2009).

Valg

Styret har følgende sammensetning etter årsmøtet:

Leder:
Per Olav Nilsen, Trondheim kommunerevisjon (gjenvalg - 2011-13)

Nestleder:
Reidar Enger, Oslo kommune, Kontrollutvalgets sekretariat (ikke på valg - 2010-12)

Styremedlemmer:
Berit M. Dalvik, Telemark Kommunerevisjon IKS (gjenvalg - 2011-13)
Else-Annie Hansen, Kommunerevisjonen i Lofoten (ikke på valg - 2010-12)
Nina Neset, Nedre Romerike distriktsrevisjon (ikke på valg - 2010-12)

De respektive komiteene har følgende ledere etter valgene på årsmøtet:

Disiplinærkomiteen:
Finn-Egil Aure, Telemark Kommunerevisjon IKS (ikke på valg - 2010-12)

Forvaltningsrevisjonskomiteen:
Kirsti Torbjørnson, Telemark kommunerevisjon IKS (ny - 2011-12)

Regnskapskomiteen:
Ingvar Linde, Sogn og Fjordane revisjon IKS (ikke på valg - 2010-12)

Kvalitetskontrollkomiteen:
Cicel T. Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS (ny - 2011-13)

Revisjonskomiteen:
Unn Helen Aarvold, Oslo Kommune, Kommunerevisjonen (ikke på valg - 2010-12)

Selskapskontroll- og kontrollutvalgskomiteen:
Torgun M. Bakken, Glåmdal sekretariat IKS (ikke på valg - 2010-12)

Hederstegnkomiteen:
Per-Martin Svendsen, Bærum kommune, Kommunerevisjonen (gjenvalg - 2011-13)

Valgkomiteen:
Oddgeir Albertsen, KomRev NORD IKS (gjenvalg - 2011-12)

En oppdatert oversikt over NKRFs tillitsvalgte finner du her »

Hederstegn

Under årsmøtemiddagen søndag kveld ble forbundets hederstegn i sølv tildelt Ingvar Linde.

En komplett oversikt over innehavere av forbundets hederstegn finnes her »