NKRFs høringsuttalelse til forslag til endring i regnskapsføring av pensjon

NKRF har avgitt høringsuttalelse til KRD om forslag til endring i regnskapsføring av pensjon.

Siste regnskapsår viste et samlet akkumulert positivt premieavvik i norske kommuner og fylkeskommuner på ca. 20 mrd. For å unngå ytterligere vekst i akkumulert premieavvik, mener NKRF det viktigste tiltaket vil være at beregningsforutsetningene som legges til grunn er mest mulig korrekt, jf. regnskapsforskriften § 13-5 bokstav d.

Muligheten for å amortisere premieavvik over flere år er et avvik fra anordningsprinsippet, noe vi prinsipalt er imot. I et finansielt orientert regnskap burde kommunene utgiftsføre årets pensjonspremie, i stedet for å ha muligheten til å skyve utgiften foran seg ved å amortisere et premieavvik over mange år. Vi støtter subsidiært forslag som reduserer tidshorisonten for amortiseringen og da også den foreslåtte reduksjonen fra 15 til 10 år.

NKRF vil videre foreslå at forskriftens § 13-4 bokstav c nr 1, endres slik at det gis anledning til å amortisere/resultatføre premieavviket i år t, i stedet for år t+1 som tilfellet er i dag. NKRF anser at dette ville være en betydelig forenkling av føringene ved at opplysningene om årets premieavvik kun opplyses i note. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser må uansett føres i balansen.

NKRF støtter departementets vurdering av at det synes lite hensiktsmessig å fordele estimatavviket over flere år. Det synes også rimelig at endringen gjøres gjeldende fra og med regnskapsåret 2011.

Les høringsuttalelsen her »

og KRDs høringsdokumenter her »