NKRFs høringsuttalelse til endringer i kommuneloven

NKRF har avgitt høringsuttalelse til KRD om endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommunene m.m.).

NKRF støtter i all hovedsak KRDs forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommunene m.m.). Vi er imidlertid mindre fornøyd med at departementet ikke har fulgt opp flere viktige anbefalinger nevnt nedenfor fra rapporten "85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane" .

Uavklart revisjonsinnhold
NKRF har ved flere anledninger pekt på behovet for å få en avklaring av revisors oppgaver knyttet til revisjon av intern kontroll. NKRF beklager at departementet ikke tar tak i de utfordringene som ligger i et uavklart revisjonsinnhold.

Statlig kvalitetskontroll av revisor i kommunal sektor
For NKRF er det et tankekors at det skal være en statlig tilsynsordning med revisjon i privat sektor, mens det ikke finnes en tilsvarende ordning for kommunal sektor. Etableringen av et statlig tilsynsorgan vil være med å sikre en god kvalitet på revisjon av kommunal sektor. NKRF vil derfor oppfordre departementet til å sette i gang arbeidet med å etablere en statlig kvalitetskontroll av revisorer i kommunal sektor.

Etablering av en sertifiseringsordning
Ved å etablere en sertifisering av oppdragsansvarlige revisorer i kommunal sektor vil en sikre at revisor har kvalifikasjoner som er tilpasset oppdraget. NKRF oppfordrer departementet til å starte arbeidet med å få etablert en sertifiseringsordning.

Utsatt offentlighet
Utsatt offentlighet for revisors rapporter til de er mottatt av kontrollutvalget vil bl.a. sikre rettssikkerheten til den reviderte. I en undersøkelse rettet mot landets ordførere og rådmenn, gjennomført av NorgesBarometeret etter oppdrag fra NKRF, svarer 68 % at de støtter prinsippet om utsatt offentlighet. NKRF vil anbefale at departementet tar vurderingen av dette spørsmålet med i endringsforslaget.

Kildevern
Retten til å bevare taushet om sine kilder skal sikre at revisors kilder skal føle seg trygge for at deres anonymitet blir ivaretatt, noe som igjen vil påvirke sannsynligheten for at revisor får tilgang til informasjon. NKRF vil anbefale departementet å ta dette punktet med i endringsforslaget.

Revisors taushetsplikt
Revisors taushetsplikt slik den er etter ordlyden i kommuneloven § 78 nr. 7, og slik den er tolket i brev fra departementet datert 9. april 2010, er meget streng. NKRF fremmet 22. desember 2010 et forslag til ny bestemmelse i kommuneloven, § 78 a, der intensjonen er å bringe taushetsplikten til revisor på samme nivå som taushetsplikten for Riksrevisor. NKRF savner at dette forholdet tas opp i forbindelse med forslaget til lovendringer.

Kommentarer til de konkrete forslagene
Kontrollutvalgets og dets sekretariats uavhengighet i forhold til revisor er viktig, men NKRF understreker betydningen av et konstruktivt samarbeid mellom revisjonen og sekretariatet ved forberedelse av saker som skal legges fram for kontrollutvalget. NKRF anbefaler også at departementet følger opp anbefaling 10 om å kartlegge kompetanse og ressursene for sekretariatene.

NKRF støtter prinsippet om åpne møter, men savner likevel en dypere drøfting av behovet for særskilte grunner for å lukke møtene.

NKRF støtter at det ikke foreslås særskilte rettigheter for mindretallet i kontrollutvalget, men vil samtidig peke på behovet for å sikre at mindretallets syn kommer fram.

For å sikre at rådmannens ansvar for å etablere og følge opp internkontrollen blir ivaretatt, anbefaler NKRF at kravet om årlig rapportering om den interne kontrollen, tas inn i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Innsynsretten etter kommuneloven § 80 er gitt kommunens kontrollutvalg og revisor. Da selskapskontroll ikke er definert som revisjon, og den som utfører selskapskontroll ikke nødvendigvis er revisor, mener NKRF at denne retten må gis til kontrollutvalget og den som foretar selskapskontroll.

NKRF støtter forslaget om at mva-kompensasjon knyttet til investeringer som man er pliktig til å overføre til investeringsregnskapet, skal inngå som finansiering, og dermed ikke skal kunne lånefinansieres. I tillegg mener NKRF at departementet bør vurdere å kreve nettoaktivering i balansen. Dette vil trolig kreve en endring i forskrift for årsregnskap og årsberetning.

NKRF ser ingen gode grunner for at IKS skal kunne anvende lånefond, og støtter dermed ikke denne delen av forslaget. NKRF benytter samtidig anledningen til å foreslå at departementet vurderer å fjerne lånefondsordningen for kommunene også. NKRF mener dagens bestemmelser om avdragsbestemmelser og låneopptak gjør bestemmelsen overflødig.

NKRF støtter forslaget vedrørende finansforvaltning i interkommunale selskaper. NKRF ber departementet i tillegg vurdere om det er behov for å kreve at også IKS vedtar et eget finansreglement.

Her kan du lese hele NKRFs høringsuttalelse til KRDs forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommunene m.m.).