NKRF mener revisorutdanningen må dekke behovene både i privat og offentlig sektor

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet om utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon.

NKRF har gått gjennom utkastet til forskrift med fokus hovedsakelig på de delene av rammeplanen som gjelder kommunal eller offentlig sektor.

Iht. § 11 i forskrift om revisjon skal oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i kommuner/fylkeskommuner ha bestått eksamen til bachelor eller master i revisjon iht. Finanstilsynets krav til hhv. registrert eller statsautorisert revisor. Med denne bakgrunnen mener NKRF at offentlig revisjon bør være et eget fag som inngår i avsluttende revisoreksamen (min. 10 studiepoeng) i rammeplanen for bachelor i regnskap og revisjon.

NKRF mener at det i § 1 Virkeområde og formål i forskriften bør framgå at utdanningen skal dekke behovene i både privat og offentlig sektor. Følgende ordlyd foreslås i paragrafens andre ledd, andre punktum:

"... Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for regnskaps- og revisjonsutdanningen i privat og offentlig sektor, og ..." (forslaget til tilføyelse er understreket)

NKRF ønsker at faget kommunalt og statlig regnskap som er foreslått som et fordypningsemne i nasjonale retningslinjer for bachelor i regnskap og revisjon (5 studiepoeng), inngår i avsluttende revisoreksamen. NKRF foreslår at de siste 5 studiepoengene kan tas fra valgfrie emner og den delen av revisjon som vedrører offentlig revisjon og regnskap i avsluttende revisoreksamen i faget Revisjon.

Her kan du lese NKRFs høringsuttalelse av 26. mars 2012 til Kunnskapsdepartementet om utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon »

Her finner du Kunnskapsdepartementets høringsdokumenter - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon »