Bokføringsregler for kirkelig fellesråd og menighetsråd

I sin høringsuttalelse til FAD støtter NKRF de foreslåtte endringene og forenklingene.

Departementets forslag til endringer i reglene for registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger for kirkelig fellesråd og menighetsråd innebærer at bokføringslovens regler i all hovedsak gjøres gjeldende. For menighetsråd foreslås at kun de grunnleggende bokføringsprinsippene i bokføringsloven § 4 gjøres gjeldende.

NKRF støtter de foreslåtte endringene, som vil innebære en harmonisering med tilsvarende regler som gjelder for kommuner og fylkeskommuner.

Det er foreslått en lemping på kravene til at spesifikasjoner ikke skal utarbeides sjeldnere enn hver fjerde måned, og at bokføringen skal være ajour minimum hver fjerde måned for virksomhet som ikke er regnskapspliktig etter bokføringsloven § 2 andre ledd.

NKRF mener at en slik frist vil være tilstekkelig ut fra kontrollhensyn og har ingen merknader til de foreslåtte endringene.

Her kan du lese NKRFs høringsuttalelse av 10. april 2012 til Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet om bokføringsregler for kirkelig felleråd og meninghetsråd »

Her finner du Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementets høringsdokumenter - Bokføringsregler for kirkelig felleråd og meninghetsråd »