NKRF støtter forslaget om differensiering av klagegebyret i KOFA

NKRF er enig i at det bør være en viss terskel for å bringe klagesaker inn for KOFA.

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementets forslag om å øke gebyret for behandling av klager i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Reglene om offentlige anskaffelser er et viktig bidrag bl.a. til å forebygge korrupsjon og å opprettholde og øke tilliten til offentlig forvaltning. Etter NKRFs oppfatning har lov og forskrift om offentlige anskaffelser bl.a. ført til at kommunene i større grad har utarbeidet anskaffelsesstrategier og interne regler og inngått langt flere rammeavtaler. Regelverket har bidratt til en betydelig heving av kompetansen på dette viktige området.

Gjennom revisjonsarbeidet i kommunene avdekker NKRFs medlemmer overtredelser av anskaffelsesregelverket, både når det gjelder ulovlige direkte anskaffelser og andre forhold. En del kommuner uttrykker til tider sterk frustrasjon over at det er svært lett og risikofritt for en klager å bringe en sak inn for KOFA, mens klagen kan medføre omfattende ressursbruk for kommunen.

NKRF er på denne bakgrunn enig i at det bør være en viss terskel for å bringe klagesaker inn for KOFA. På den annen side er det viktig at terskelen for å klage inn saker om ulovlige direkte anskaffelser fortsatt er lav. Vi mener at de foreslåtte endringene ivaretar disse hensynene godt, og er enig i departementets forslag om differensiering av gebyret.

Her kan du lese NKRFs høringsuttalelse av 11. april 2012 til Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet om forslag om å øke klagegebyret i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) »

Her finner du Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementets høringsdokumenter - Forslag om å øke klagegebyret i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) »