Vedtak på NKRFs årsmøte i Molde

NKRF avholdt årsmøte mandag 11. juni. Over 50 % av stemmene var representert.

Dirigentbordet (f.v.): Styreleder Per Olav Nilsen, møtesekretær Ole Kristian Rogndokken, møtedirigent Per-Martin Svendsen og varadirigent Torgun M. Bakken
Det var 382 stemmer representert, og disse var fordelt på 121 personlige stemmer, 181 personlige fullmakter og 79 bedriftsstemmer. Over 150 deltakere var til stede i løpet av det kombinerte arrangementet med årsmøte og fagkonferanse i Molde 11. - 12. juni 2012.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker behandlet årsmøtet følgende saker:

• NKRFs strategi for 2012-2015
• Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer
• Endring i regler for etter- og videreutdanning

NKRFs strategi for 2012-2015

Styret la fram forslag til NKRFs strategi for 2012-2015. I forslaget videreføres NKRFs virkeområde og misjon samt visjon om at NKRF skal være den ledende organisasjonen for utvikling av revisjon av og tilsyn med kommunal sektor i Norge.

Strategien er for øvrig inndelt i følgende mål:

1. NKRF skal maksimere innflytelse knyttet til faglig utvikling og rammevilkår for revisjon av og tilsyn med kommunal sektor:

  • NKRF skal være den dominerende aktøren innenfor kommunal revisjon og tilsyn
  • NKRF skal være en synlig og tydelig deltaker i den offentlige debatt i saker som er relevant for tilsyn og revisjon i kommunal sektor
  • NKRF skal bidra til å styrke legitimiteten for tilsyn og revisjon i kommunal sektor
  • NKRF skal bygge allianser/nettverk
  • NKRF skal ha aktiv myndighetskontakt/samfunnskontakt
  • NKRF skal bidra til aktivt lokalt engasjement

2. NKRF skal være et godt serviceorgan for medlemmene:

  • NKRF skal gi faglig rådgivning og veiledning
  • NKRF skal bistå medlemmene i den faglige utviklingen
  • NKRF skal utgi verktøy og veiledninger som kan gjøre medlemmenes hverdag enklere og som kan bidra til å sikre kvalitet
  • NKRF skal tilby støtte til utvikling av bedriftsmedlemmers konkurransekraft

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget.

Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer

Styret la fram forslag til Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer. Forslaget ble enstemmig vedtatt med et tillegg om en oppfordring til lokalt engasjement og tilrettelegging samt at retningslinjene evalueres etter to år.

Endring i regler for etter- og videreutdanning

Styrets la fram forslag om å endre reglene for etter- og videreutdanning slik at 3-årsperioden for gjennomføring av opplæringstiltak forlenges ved permisjon, langvarig sykdom eller redusert stilling. Det ble enstemmig vedtatt.

Regnskap

Årsmøtet fastsatte NKRFs årsregnskap for 2011.

Budsjett

I forbindelse med behandlingen av NKRFs budsjett for 2012 fastsatte årsmøtet følgende kontingenter gjeldende fra 1. januar 2013:

Personlig medlemskap (uendret i forhold til 2011):
• Kr 600 pr. medlem og kr 0 for pensjonister pr. år, pluss
• Pliktig medlemsabonnement på Kommunerevisoren på kr 300 for medlemmer og kr 150 for pensjonister pr. år.

Bedriftsmedlemskap (endret i forhold til 2011):
• Kr 7 000 pr. virksomhet pr. år, pluss 4,5 promille av virksomhetens omsetning relatert til revisjon og tilsyn etter kommuneloven.
• Summen av den faste og variable delen skal ikke overstige kr 90 000 pr. år.

Videre fastsatte årsmøtet følgende kvalitetskontrollavgifter for 2012 (uendret i forhold til 2011):
• Kr 9 600 for bedriftsmedlemmer som er i kategori A (inntil 20 000 i medlemskontingent)
• Kr 12 800 for bedriftsmedlemmer som er i kategori B (inntil 50 000 i medlemskontingent)
• Kr 16 000 for bedriftsmedlemmer som er i kategori C (over 50 000 i medlemskontingent)

Det faste beløpet som skal betales av den kontrollerte revisjonsvirksomheten for hver utførte kontroll, ble fastsatt til kr 10 000 (uendret i forhold til 2011).

Valg

Styret har følgende sammensetning etter årsmøtet:

Leder:
Per Olav Nilsen, Trondheim kommunerevisjon (ikke på valg - 2011-13)

Nestleder:
Reidar Enger, Oslo kommune, Kontrollutvalgets sekretariat (gjenvalg - 2012-14)

Styremedlemmer:
Berit M. Dalvik, Telemark Kommunerevisjon IKS (ikke på valg - 2011-13)
Else-Annie Hansen, Kommunerevisjonen i Lofoten (gjenvalg - 2012-14)
Nina Neset, Nedre Romerike distriktsrevisjon (gjenvalg - 2012-14)

De respektive komiteene har følgende ledere etter valgene på årsmøtet:

Disiplinærkomiteen:
Finn-Egil Aure, Telemark Kommunerevisjon IKS (gjenvalg - 2012-14)

Forvaltningsrevisjonskomiteen:
Kirsti Torbjørnson, Telemark kommunerevisjon IKS (gjenvalg - 2012-14)

Regnskapskomiteen:
Ingvar Linde, Sogn og Fjordane revisjon IKS (gjenvalg - 2012-14)

Kvalitetskontrollkomiteen:
Cicel T. Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS (ikke på valg - 2011-13)

Revisjonskomiteen:
Unn Helen Aarvold, Oslo Kommune, Kommunerevisjonen (gjenvalg - 2012-14)

Selskapskontroll- og kontrollutvalgskomiteen:
Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice (ny - 2012-14)

Hederstegnkomiteen:
Per-Martin Svendsen, Bærum kommune, Kommunerevisjonen (ikke på valg - 2011-13)

Valgkomiteen:
Oddgeir Albertsen, KomRev NORD IKS (gjenvalg - 2012-13)

En oppdatert oversikt over NKRFs tillitsvalgte finner du her »

Hederstegn

Under årsmøtemiddagen ble forbundets hederstegn i sølv tildelt Halldis Moltu, Inger Anne Fredriksen og Berit M. Dalvik.

En komplett oversikt over innehavere av forbundets hederstegn finnes her »