NKRF stiller spørsmål til KRD om beregning av minste tillatte avdrag på lån

NKRFs erfaringer viser at «regnearkmodellen» alltid gir et betydelig lavere minimumsavdrag enn «forenklet brøk».

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) uttalte i 2007 at både «regnearkmodellen» og «forenklet brøk» for beregning av minste tillate avdrag er innenfor lovteksten i kommunelovens § 50.

«Forenklet brøk» gir et minste tillatte avdrag som samsvarer med kapitalslitet på kommunens anleggsmidler. Erfaringene NKRF har gjort, er at «regnearkmodellen» alltid gir et betydelig lavere minimumsavdrag enn «forenklet brøk».

I brev til KRD har NKRF tatt opp dette og sett nærmere på årsakene til dette. Etter NKRFs syn er det ikke valg av «regnearkmodellen» eller «forenklet brøk» som utgjør den vesentlige forskjellen, men feil bruk av vektingsgrunnlag i «regnearkmodellen». Vekting på grunnlag av opprinnelig kostpris i stedet for bokført verdi på anleggsmidlene, slik det praktiseres i dag, gir en langt bedre tilnærming til kapitalslitet.

NKRF anbefaler derfor at departementet ser nærmere på hvordan minste tillatte avdrag beregnes, og at det om nødvendig vurderes en lovendring.

I samme brev er det også tatt opp en problemstilling knyttet til lån etter kommuneloven § 50 nr. 6 til videre utlån og forskuttering.

Her kan du lese NKRFs brev av 18. juni 2012 til KRD om beregning av minste tillatte avdrag på lån og innlån til videre utlån til forskutteringer » med vedlegg »