NKRFs høringsuttalelse til KRS nr. 10

NKRF har avgitt høringsuttalelse til GKRS om KRS nr. 10 (HU) Kommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger.

Innledningsvis understreker NKRF at det er positivt at det utarbeides en regnskapsstandard for dette området. Bestemmelser omkring kommunale foretak er på enkelte områder lite regulert gjennom lov og forskrift.

Balanseføring eller føring i bevilgningsregnskapet

NKRF støtter Foreningen for god kommunal regnskapsskikks forslag om føringer i balanse eller bevilgningsregnskap. Forslaget om at kontinuitetsprinsippet legges til grunn for føringer av balansestørrelser mellom kommunalt foretak og kommunen for øvrig ved opprettelse og avvikling av kommunalt foretak, anses å gi en ryddig regnskapsføring og er naturlig så lenge føringene skjer innenfor samme rettssubjekt.

Da en del av motivasjonen for å opprette et kommunalt foretak er å synliggjøre utgifter og inntekter som er relatert til virksomheten i foretaket, mener også NKRF at denne type bevegelser bør føres i bevilgningsregnskapet som ordinære transaksjoner. Etter NKRFs oppfatning gir høringsforslaget tilstrekkelig veiledning på dette punktet.

Avvikling av kommunale foretak

Avvikling av kommunale foretak er i liten grad omtalt i kommuneloven og forskrift om kommunale og fylkeskommunale foretak. Det er derfor positivt at forslaget til regnskapsstandard gir veiledning på dette området.

NKRF mener det er uheldig at forskrift om kommunale og fylkeskommunale foretak ikke inneholder bestemmelse som pålegger styret i foretak som avvikles, å avlegge regnskap helt frem til avviklingsdato, selv om avleggelsen nødvendigvis må skje etter avviklingsdato. NKRF har forståelse for at standarden ikke kan bestemme dette, men foreslår at det gis en anbefaling om dette i standarden. Styret bør ideelt sett fungere inntil siste regnskap er fastsatt av kommunestyret.

Åpningsbalanse

NKRF støtter høringsutkastets bestemmelser om åpningsbalanse.

Drifts- eller investeringsmidler

I høringsutkastet angis at det må skilles mellom midler som kommer fra driftsformål og midler som kommer fra investeringsformål, når disse overføres fra et næringsdrivende kommunalt foretak til kommunen for øvrig. Ved å stille krav om at foretaket må ha oversikt over dette, sikres at investeringsmidler ikke overføres fra foretaket til kommunen som driftsmidler. NKRF støtter i prinsippet dette synet. Høringsutkastet kunne med fordel ha skissert hvordan dette rent praktisk kan løses.

Inndekking av regnskapsmessig mer- /mindreforbruk

Høringsforslaget inneholder bestemmelser om inndekking av eventuelt regnskapsmessig merforbruk i foretaket. NKRF mener slike overføringer fra kommunen til det kommunale foretaket ikke skal være gjenstand for strykninger, jf. forskrift om kommuneregnskap § 9. På tilsvarende måte skal et regnskapsmessig mindreforbruk i foretaket ikke inngå til dekning av merforbruk i regnskapet for kommunen for øvrig. Disse forholdene kunne med fordel vært presisert i standarden.

Her kan du lese hele NKRFs høringsuttalelse til KRS nr. 10 (HU) Kommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger»
og GKRSs høringsutkast her »