NKRFs høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om KOFA

NKRF har avgitt høringsuttalelse til FAD om forslag til endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA).

NKRF synes det er positivt at det settes fokus på KOFAs rolle som et effektivt tvisteløsningsorgan, og at departementet foreslår endringer som kan øke klagenemndas effektivitet, samtidig som kvaliteten i avgjørelsene opprettholdes.

NKRF er enig i at det er naturlig å skille mellom behandling av opplagte saker og saker av prinsipiell betydning. I høringsbrevet skisseres to alternative løsninger for forenklet saksbehandling i opplagte saker. Det ene alternativet er at nemnda settes med ett medlem uten klagemulighet, det andre er at sekretariatet avgjør saken med klagemulighet til nemndas leder.

Begge ordningene har fordeler og ulemper som er grundig drøftet i høringsnotatet. Med KOFAs rådgivende funksjon er det avgjørende for organets legitimitet at det er høy kvalitet på avgjørelsene. NKRF mener at kvaliteten på avgjørelsen av opplagte saker ivaretas bedre ved alternativ 2, dvs. at sekretariatet avgjør saken med klagemulighet til nemndas leder. Denne løsningen gir også den største økonomiske besparelsen, og legger til rette for raskere avgjørelser i disse sakene.

Når det gjelder habilitet og uavhengighet hos nemndsmedlemmer mener NKRF det er viktig at advokater med praktisk erfaring er representert i nemnda. Det er avgjørende at habiliteten blir godt ivaretatt for å sikre høy tillit til KOFA, særlig når KOFA kun skal ha en rådgivende funksjon. NKRF mener at høringsforslaget ivaretar dette på en god måte. NKRF er dessuten enig i departementets forslag om at klagenemnda kan settes med fem medlemmer i saker av prinsipiell betydning. Det er også naturlig at klagenemndas leder sitter i slike saker.

NKRF har ingen øvrige merknader til de foreslåtte endringene i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser.

Her kan du lese hele NKRFs høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA)»
og alle FADs høringsdokumenter i saken her »