Korrupsjon i kommunal sektor

NRK hadde korrupsjon i kommunal sektor som et hovedoppslag i Dagsrevyen 2. januar.

Foto: nrk.noI dette innslaget hevder Økokrim at korrupsjon i offentlig sektor øker i omfang, og at mørketallene kan være store.

NKRF vet ikke om omfanget av korrupsjon i kommunal sektor er økende eller ikke, men det er uansett et alvorlig problem. Korrupsjon undergraver tilliten til kommunal sektor og til offentlig sektor generelt.

Det er i så måte urovekkende at mange kommuner kutter i bevilgningene til kontroll, tilsyn og revisjon. Dette er virkemidler som er helt nødvendige for å forebygge, forhindre og avsløre korrupsjon.

Det vil alltid være en risiko for at det finnes personer som er villig til å tilby eller kreve en utilbørlig fordel i forbindelse med jobben. Det er derfor viktig at det treffes mottiltak for å redusere denne risikoen. Viktige element i dette arbeidet er rådmannens arbeid med kommunens interne kontroll.

For å få et tilstrekkelig fokus på dette viktige arbeidet må også tilsynsleddet styrkes. Revisors oppgave med å følge opp den interne kontrollen utover det som er nødvendig for å bekrefte regnskapet må ligge som et obligatorisk element i den årlige revisjonen. Resultatet av revisors funn må på vanlig måte rapporteres til kommunens kontrollutvalg. Dette vil styrke bekjempelsen av korrupsjon og virke forebyggende.

Her kan du se Nrk Dagsrevyen 2. januar 2013 »