NKRFs høringsuttalelse til forslag til nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

Forslaget gir nyttig veiledning og avgrensninger samt svar på mange av de problemstillingene som erfaringsmessig har skapt utfordringer og spørsmål på dette området.

Etter NKRFs mening gir utkastet til retningslinjer nyttig veiledning og avgrensninger, og gir svar på mange av de problemstillingene som erfaringsmessig har skapt utfordringer og spørsmål på dette området.

Det er imidlertid uheldig at retningslinjene ikke har bindende virkning for virksomheter som yter tjenester som er regulert av bestemmelser om selvkost.

Det er positivt at retningslinjene i større grad enn tidligere legger opp til å bruke KOSTRA-regnskapsdata som grunnlag for beregningene av selvkost. Dette er et autoritativt verktøy, og bruken av dette bidrar derfor til å sikre mer ensartet praksis for hvilke tallstørrelser som skal tas med i selvkostkalkylen.

Det er uheldig at retningslinjene ikke har bindende virkning for virksomheter som yter tjenester som er regulert av bestemmelser om selvkost.

Det er også positivt at det er presisert hvilke inntekter som anses å være relevant å ta med på inntektssiden i selvkostkalkylen. I kapittel 7 i forslaget er det imidlertid angitt at kalkylerente på selvkostfond skal inngå i gebyrgrunnlaget. Dette blir etter NKRFs mening feil. En mer korrekt framstilling av det som gjelder renter på selvkostfond, er gitt under pkt. 7.1.2 i forslaget. Den første formuleringen bør derfor endres.

I oppregningen av tjenester som omfattes av selvkostregulering burde det fremgå at slam bør ha en egen selvkostberegning når dette gjelder tømming av private slamavskillere.

Til selve retningslinjene har NKRF kommentarer til følgende av de særskilte områdene:

  • Kalkylerente
  • Selvkostfond
  • Investeringer
  • Pensjon
  • Kapitalkostnader indirekte tjenester
  • Anleggsbidrag fra kommunen
  • Beregning av gebyr og tilbakebetaling av fond
  • Dokumentasjon av beregningene

Her kan du lese hele NKRFs høringsuttalelse til forslag til nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester »
og alle KRDs høringsdokumenter i saken her »


Relatert innhold:

I Kommunerevisoren nr. 3/2013 kan du lese artikkelen "Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost
– en gjennomgang av høringsutkastet"