Vedtak på NKRFs årsmøte i Trondheim

NKRF avholdt årsmøte søndag 9. juni. I likhet med styreleder Per Olav Nilsen, ble de fleste tillitsvalgte gjenvalgt.

Dirigentbordet (f.v): Styreleder Per Olav Nilsen, varadirigent Torgun M. Bakken, møtedirigent Per-Martin Svendsen og møtesekretær Ole Kristian Rogndokken

Totalt var 305 stemmer - fordelt på 92 personlige stemmer, 146 personlige fullmakter og 67 bedriftsstemmer - representert. Årsmøtet ble avholdt i forkant av NKRFs fagkonferanse, og det var ca. 175 deltakere til stede i løpet av det kombinerte arrangementet med årsmøte og fagkonferanse i Trondheim 9. - 11. juni 2013.

I tillegg til de ordinære årsmøtesakene og valg, som er nærmere omtalt nedenfor, behandlet årsmøtet følgende saker:

- NKRFs strategi for 2013-2016
- Et par endringer i hhv. normalvedtektene for lokalforeningene og forbundets vedtekter

NKRFs strategi for 2013-2016

Styret la fram forslag til NKRFs strategi for 2013-2016. I forslaget videreføres NKRFs virkeområde og misjon samt visjon om at NKRF skal være den ledende organisasjonen for utvikling av revisjon av og tilsyn med kommunal sektor i Norge.

Strategien er for øvrig inndelt i følgende mål:

  1. NKRF skal maksimere innflytelse knyttet til faglig utvikling og rammevilkår for revisjon av og tilsyn med kommunal sektor
  2. NKRF skal være et godt serviceorgan for medlemmene

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget med et tillegg om at styret bes utrede og komme med forslag til hvordan NKRF kan bidra til å løse medlemsbedriftenes behov for løsninger/verktøy på faglige og administrative områder, herunder forslag til finansiering.

Valg

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styret har følgende sammensetning etter årsmøtet:

Leder:
Per Olav Nilsen, Trondheim kommunerevisjon (gjenvalg - 2013-15)

Nestleder:
Reidar Enger, Oslo kommune, Kontrollutvalgets sekretariat (ikke på valg - 2012-14)

Styremedlemmer:
Berit M. Dalvik, Telemark Kommunerevisjon IKS (gjenvalg - 2013-15)
Else-Annie Hansen, Kommunerevisjonen i Lofoten (ikke på valg - 2012-14)
Nina Neset, Nedre Romerike distriktsrevisjon (ikke på valg - 2012-14)

De respektive komiteene har følgende ledere etter valgene på årsmøtet:

Disiplinærkomiteen:
Finn-Egil Aure, Telemark Kommunerevisjon IKS (ikke på valg - 2012-14)

Forvaltningsrevisjonskomiteen:
Kirsti Torbjørnson, Telemark kommunerevisjon IKS (ikke på valg - 2012-14)

Regnskapskomiteen:
Ingvar Linde, Sogn og Fjordane revisjon IKS (ikke på valg - 2012-14)

Kvalitetskontrollkomiteen:
Cicel T. Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS (gjenvalg - 2013-15)

Revisjonskomiteen:
Unn Helen Aarvold, Oslo Kommune, Kommunerevisjonen (ikke på valg - 2012-14)

Selskapskontroll- og kontrollutvalgskomiteen:
Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice (ikke på valg - 2012-14)

Hederstegnkomiteen:
Per-Martin Svendsen, Bærum kommune, Kommunerevisjonen (gjenvalg - 2013-15)

Valgkomiteen:
Morten Alm Birkelid, Hedmark Revisjon IKS (ny - 2012-13)

En oppdatert oversikt over NKRFs tillitsvalgte finner du her »

Hederstegn

Under årsmøtemiddagen ble forbundets hederstegn i gull tildelt Finn-Egil Aure og Per-Martin Svendsen og i sølv til Bodhild Laastad. For nærmere omtale se her »

En komplett oversikt over innehavere av forbundets hederstegn finnes her »